ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξιες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-561086116

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ακινήτων αλλά και της λύσης αυτών από τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, για τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης μέχρι και την 12/6/2020, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2020, ενώ για τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης μετά τις 12/6/2020, η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μπορεί να γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή τροποποίηση. Η εν λόγω πρόβλεψη περιλαμβάνει πλέον και τις μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης πριν από την 1/1/2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν οριζόταν σχετική υποχρέωση και υφίσταται ανεξαρτήτως του εάν η μίσθωση καταρτίσθηκε προφορικά ή εγγράφως. Αντίστοιχα, σε περίπτωση λύσης μισθώσεων ακινήτων μέχρι τις 12/6/2020 για τις οποίες είχε υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης λύσης μίσθωσης έως 30/9/2020, διαφορετικά, θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Επί μιας μόνο απασχόλησης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές οι ασφαλισμένοι που έχουν δύο ή περισσότερες ασφαλιστέες ιδιότητες, σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, όπως αυτός ισχύει από 1.3.2020. Ειδικότερα, όσοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ υποχρεωτικά ως μισθωτοί (λ.χ. εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αμειβόμενα μέλη Δ.Σ., έμμισθοι δικηγόροι) και παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλουν πλέον εισφορές μόνον επί της μισθωτής απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν το ποσό των 252 ευρώ μηνιαίως («δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία»). Πρακτικά, όσοι ασφαλίζονται ως μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές ύψους 940 ευρώ και άνω απαλλάσσονται κατά κανόνα από πρόσθετες εισφορές για τη δεύτερη απασχόληση. Σε περίπτωση που οι εισφορές δεν καλύπτονται από τη μισθωτή εργασία, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την όποια διαφορά. Μία ασφαλιστική εισφορά καταβάλλουν επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα δραστηριοποιούνται και σε άλλο ελεύθερο επάγγελμα. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του νέου κοινωνικοασφαλιστικού νόμου, καθώς καταργεί το προηγούμενο καθεστώς της πολλαπλής καταβολής εισφορών σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, το οποίο αποτελούσε αντικίνητρο για τους ασφαλισμένους που επιθυμούσαν να αναλάβουν παράλληλες δραστηριότητες.   

Το 70% των ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών τους λαμβάνουν πλέον οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, για όσο διάστημα απασχολούνται και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν ασφαλιστέα δραστηριότητα, όπως είναι, ενδεικτικά, η συμμετοχή σε Δ.Σ. με αμοιβή, η ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή η απόκτηση της ιδιότητας του εταίρου Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, υφίστανται περικοπή της σύνταξής τους κατά 30% και όχι κατά 60%, όπως ίσχυε κατά το προηγούμενο καθεστώς. Οπως επισημαίνεται και με τις σχετικές εκδοθείσες εγκυκλίους, η περικοπή αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η δραστηριότητα που αναλαμβάνει ο συνταξιούχος είναι πράγματι υποχρεωτικά ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ και όχι εκείνες που δεν γεννούν υποχρέωση ασφάλισης. Με βάση τα παραπάνω, η ανάληψη της ιδιότητας του μη αμειβόμενου μέλους Δ.Σ. από συνταξιούχο δεν πρέπει να επιφέρει τέτοια περικοπή. Οσον αφορά τους συνταξιούχους που είχαν αναλάβει απασχόληση έως τις 12.5.2016 και είχαν εξαιρεθεί από την περικοπή, λαμβάνοντας πλήρως τη σύνταξή τους, ο νόμος προβλέπει ότι θα υπαχθούν στη νέα περικοπή του 30% από 1.3.2022, εφόσον εξακολουθούν να απασχολούνται (e-ΕΦΚΑ Φ.800000/οικ.14032/571 και 35/2020).

Και με έκτακτη Γ.Σ. είναι δυνατή η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, μετά την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ. (ν. 4548/2018). Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, επιλύθηκε νομοθετικά το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (κ.ν. 2190/1920) και που ήθελε μια τέτοια απόφαση να λαμβάνεται μόνο από επόμενη τακτική Γ.Σ. Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα γίνεται δεκτό από τη Διοίκηση πως η έκτακτη Γ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίσει τη διανομή έκτακτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από τακτική Γ.Σ., μπορεί όμως να αποφασίσει τη διανομή έκτακτων αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση δεν πρόκειται για τροποποίηση απόφασης τακτικής Γ.Σ., η οποία αποφάσισε τη διανομή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω διάθεσης ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων (ΠΟΛ 1193/2013 και 1042/2015).

Πηγή: Grant Thornton