ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2021: Πώς κατανέμονται οι δαπάνες, ποια κορωνο-μέτρα διατηρούνται

Στα 31,5 δισ. ευρώ οι δαπάνες για τον κορωνοϊό τη διετία 2020-2021

Προϋπολογισμός 2021: Πώς κατανέμονται οι δαπάνες, ποια κορωνο-μέτρα διατηρούνται

Μειωμένες κατά 2,148 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένονται οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021, ως απόρροια της πρόβλεψης για ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού και σταδιακή επιστροφή της οικονομίας στην ομαλότητα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, οι συνολικές δαπάνες θα διαμορφωθούν σε 67,184 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πρωτογενές δαπάνες θα ανέλθουν σε 61,484 δισεκατομμύρια ευρώ, επίσης μειωμένες σε σχέση με το 2020.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, τα μέτρα στήριξης προϋπολογίζονται σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός το οποίο αυξάνει το συνολικό ποσό των δαπανών για την ανάσχεση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας σε 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διετία 2020-2021.

Οι δαπάνες ανά κατηγορία

Παροχές σε εργαζόμενους

Οι δαπάνες παροχών σε εργαζόμενους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13,531 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 120 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020. Η μεταβολή αυτή, οφείλεται τόσο στην αύξηση των τακτικών αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών, όσο και στη μείωση των πρόσθετων αποδοχών.

Ειδικότερα, οι τακτικές αποδοχές καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές αναμένονται αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ και κατά 34 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, κυρίως λόγω:

• των νέων προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
• της αύξησης του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και πρόσληψης Μόνιμων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
• των νέων προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην Πολιτική Προστασία και στην Αστυνομία
• του νέου μισθολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Κατά το 2021 οι πρόσθετες αποδοχές αναμένονται μειωμένες κατά 98 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, ως συνέπεια του γεγονότος ότι στα μεγέθη του 2020 συμπεριλαμβάνεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης την περίοδο του Πάσχα στους εργαζόμενους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, του ΕΚΑΒ και της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Κοινωνικές Παροχές

Οι δαπάνες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 199 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 43 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020.

Μεταβιβάσεις

Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 30,804 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,755 δισ. ευρώ, λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας.

Τα μέτρα κατά του Covid-19, τα οποία θα έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση το 2021 στις μεταβιβάσεις, είναι τα εξής:

• η αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, σε μηνιαία βάση των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή
• η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή
• το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό (πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»)
• η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας
• η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 1,084 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 618 εκατ. ευρώ, κυρίως διότι η εκτίμηση του 2020 συμπεριλαμβάνει:

• πιστώσεις που έχουν ανακατανεμηθεί από το τακτικό και το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 59 του ν.4270/2014 συνολικού ύψους 277 εκατ. ευρώ περίπου
• πιστώσεις που έχουν ανακατανεμηθεί για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου 
• επιπλέον δαπάνες των υπουργείων για την υγειονομική κάλυψη έναντι της πανδημίας

Επιδοτήσεις

Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 80 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 21 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο της δαπάνης των άγονων γραμμών θα εξυπηρετείται από το 2021 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Τόκοι

Η πρόβλεψη για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη δημοσιονομική βάση, ανέρχεται σε 5,700 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 150 εκατ. ευρώ.

Λοιπές δαπάνες

Η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 91 εκατ. ευρώ, 20 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εκτίμηση του 2020, λόγω της καθυστέρησης εκκαθάρισης των ανεκτέλεστων προγραμμάτων από την ΕΕ.

Πιστώσεις υπό κατανομή

Η πρόβλεψη ανέρχεται στα 14,094 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,312 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως:

• οι δαπάνες του ΠΔΕ ύψους 6,750 δισ. ευρώ
• το τακτικό και ειδικό αποθεματικό συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ
• οι υπό κατανομή πιστώσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές (κυρίως προς τους ΟΚΑ) ύψους 222 εκατ. ευρώ
• οι πιστώσεις για τις προγραμματισμένες νέες προσλήψεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ύψους 295 εκατ. ευρώ
• οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση της ροής προσφύγων και μεταναστών ύψους 150 εκατ. ευρώ
• η δέσμη μέτρων του επιδοτούμενου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας ύψους 2,635 δισ. ευρώ 
• λοιπές δράσεις κατά της πανδημίας, πέραν των ήδη προσδιορισμένων, ύψους 3 δισ. ευρώ

Αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Η προβλεπόμενη δαπάνη θα ανέλθει στα 1,599 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης των φυσικών παραλαβών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Προβλέπονται πόροι ύψους 6,750 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες αυτές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3,9% του ΑΕΠ της χώρας, κατανέμονται σε 6 δισ. ευρώ για έργα, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε 750 εκατ. ευρώ για έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει ανάκαμψη της τάξης του 4,8%, καθώς και πρωτογενές έλλειμμα 3,88% του ΑΕΠ, λόγω των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης της οικονομίας, καθώς και των επιπτώσεων της βαθιάς ύφεσης του 2020 (10,5% του ΑΕΠ).