ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: «Στοπ» της ΕΚΤ στη διανομή μερισμάτων

Τράπεζες: «Στοπ» της ΕΚΤ στη διανομή μερισμάτων

Σύσταση προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες να αποφύγουν τη διανομή μερίσματος στους μετόχους τους έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, απηύθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νέα «σύσταση» της ΕΚΤ έρχεται σε συνέχεια αυτής που είχε αποφασιστεί στις 27 Μαρτίου 2020 και επαναβεβαιώθηκε στη συνέχεια στις 28 Ιουλίου και συνδέεται με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην ευρωπαϊκή οικονομία, λόγω της πανδημίας.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει τη μειωμένη αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές προβλέψεις και όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της «παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, οι αναθεωρημένες προβλέψεις πλησιάζουν το κεντρικό σενάριο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση ευπάθειας που διεξήγαγε η ΕΚΤ το πρώτο εξάμηνο του έτους, η οποία επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα».

Ωστόσο όπως σημειώνει «δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), η ΕΚΤ αναμένει ότι τα μερίσματα και οι εξαγορές μεριδίων θα παραμείνουν κάτω από το 15% του σωρευμένου κέρδους για το 2019-20 και όχι υψηλότερα από 20 μονάδες βάσης του δείκτη των κοινών μετοχών (CET1), όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο». Οι τράπεζες που σκοπεύουν να πληρώσουν μερίσματα ή να αγοράσουν μετοχές πρέπει να είναι κερδοφόρες και να έχουν ισχυρή κεφαλαιακή δομή, σημειώνει η ΕΚΤ, αλλά και να λάβουν την έγκριση ότι το επίπεδο της προβλεπόμενης διανομής είναι συνετό. Οι τράπεζες θα πρέπει να απέχουν από τη διανομή ενδιάμεσων μερισμάτων από τα κέρδη τους το 2021.

Η αναθεωρημένη σύσταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανότητας των τραπεζών να απορροφούν τις απώλειες και να δανείζουν για να στηρίξουν την οικονομία. Μια συνεχής συνετή προσέγγιση παραμένει απαραίτητη, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας στους ισολογισμούς των τραπεζών δεν έχει εκδηλωθεί πλήρως σε μια εποχή που οι τράπεζες εξακολουθούν να επωφελούνται από διάφορα δημόσια μέτρα στήριξης και θεωρώντας ότι οι πιστωτικές απομειώσεις έρχονται με χρονική καθυστέρηση.

Η σύσταση σχετίζεται με τις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις και θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Στην συνέχεια η ΕΚΤ, ελλείψει ουσιωδών εξελίξεων, σκοπεύει να καταργήσει τη σύσταση και να επιστρέψει στην αξιολόγηση των κεφαλαίων και των σχεδίων διανομής των τραπεζών ανάλογα και με το αποτέλεσμα του εποπτικού ελέγχου.

Οι τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας για δανεισμό και απορρόφηση ζημιών και η  ΕΚΤ από την πλευρά της δεν θα απαιτήσει από τις τράπεζες να αρχίσουν να αναπληρώνουν τα αποθέματα κεφαλαίου τους πριν επιτευχθεί η αιχμή της μείωσης κεφαλαίου. Ο επόπτης θα αξιολογεί άλλωστε στενά τις πολιτικές αμοιβών των τραπεζών, με ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπό τους στην ικανότητα των τραπεζών να διατηρούν μια καλή βάση κεφαλαίου.

Τέλος η ΕΚΤ συνιστά οι εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόζουν την ίδια προσέγγιση σε λιγότερο σημαντικές τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία τους, ανάλογα με την περίπτωση.

Πηγή: moneyreview.gr