Επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων – Οι προϋποθέσεις ένταξης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων – Οι προϋποθέσεις ένταξης

epidotisi-doseon-epicheirimatikon-daneion-amp-8211-oi-proypotheseis-entaxis-561312526

Υψηλά ποσοστά επιδότησης που φτάνουν το 90% για τους συνεπείς επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την πανδημία και μειωμένα ποσοστά –από 80% έως 50%– για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση ή οφειλές που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, προβλέπει το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για την κάλυψη από το Δημόσιο των δόσεων των επιχειρηματικών δανείων. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα φθάνουν περί τις 120.000. Σύμφωνα όμως με υπολογισμούς των τραπεζών, ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει έως και τις 200.000 και εξαρτάται από το κατά πόσον οι επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα προσέλθουν σε συμφωνία με τις τράπεζες για τη ρύθμισή τους. 

Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους έως τις 9 Μαΐου. Με βάση όσα προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, η ένταξη στο πρόγραμμα θα καλύψει ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα έως 12.500 ευρώ για όσους έχουν καταγγελμένα δάνεια, έως 17.000 ευρώ εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα δάνεια και έως 24.000 ευρώ εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ελεύθερου επαγγελματία. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει οριστεί και ανώτατο όριο οφειλής, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα για όσους έχουν καταγγελμένες οφειλές, τις 250.000 ευρώ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες και τις 300.000 ευρώ για αυτούς που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τις επιχειρήσεις, είτε είναι ατομικές είτε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, ισχύει το κριτήριο του τζίρου σε συνδυασμό με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Ανώτατο όριο τζίρου είναι τα 50 εκατ. ευρώ.

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% κατά το 2020 σε σχέση με το 2019 και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19. 

Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζομένους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας. 

Οι «κόφτες»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η επιδότηση θα καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια –κόφτες– σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων και την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η ακίνητη περιουσία που διαθέτει όσο και οι καταθέσεις ή τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, π.χ. επενδυτικά στοιχεία που έχει στην κατοχή της. Τα όρια της επιδότησης είναι τα εξής:

• Για όσους είχαν ενήμερες οφειλές την 31η Δεκεμβρίου 2020 η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 90% της δόσης για τους 3 πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 80% τους επόμενους τρεις και στο 70% τους τελευταίους δύο μήνες. Το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 600 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στις 5.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 15.000 ευρώ για τις μικρές και στις 50.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ.

• Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών η κρατική επιδότηση θα καλύπτει το 80% της δόσης για τους 3 πρώτους μήνες και θα μειώνεται στο 70% τους επόμενους τρεις και στο 60% τους τελευταίους δύο μήνες. Το μέγιστο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα κλιμακώνεται έως τις 4.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 12.500 ευρώ για τις μικρές και τις 40.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

• Για όσους έχουν δάνεια που έχουν καταγγελθεί η επιδότηση θα καλύπτει το 50% της δόσης για τους τρεις πρώτους μήνες, θα μειώνεται στο 40% τους επόμενους τρεις και στο 30% τους τελευταίους δύο μήνες. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 300 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα κλιμακώνεται έως τις 2.500 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 7.500 για τις μικρές και τις 25.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. 

Αρση απορρήτου

Με την υποβολή της αίτησης, οι επιχειρήσεις αποδέχονται την άρση του τραπεζικού και του φορολογικού τους απορρήτου, προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Αν από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις της αίτησης είναι ψευδείς και εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ο οφειλέτης εκπίπτει της επιδότησης, ενώ όσα ποσά έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. 

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λάβει αναστολή δόσεων από την τράπεζα, δηλαδή έχει ενταχθεί σε μορατόριουμ, θα μπορεί να κάνει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και είτε να διακόψει την αναστολή είτε να επιλέξει η κρατική επιδότηση να ξεκινήσει μετά τη λήξη της αναστολής. 

Η επιδότηση θα καλύπτει κάθε οφειλή ξεχωριστά, δηλαδή ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει πάνω από μία αίτηση ανάλογα με τις οφειλές που έχει προς τις τράπεζες. Εφόσον όμως είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, το καταγγελμένο τμήμα των οφειλών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση από τις τράπεζες. Τα δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται καταγγελμένα.