ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς κατά 1 δισ.

Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς κατά 1 δισ.

Την πρόθεση της διοίκησης να υιοθετήσει σύστημα προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της ελληνικής προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση, επιβεβαίωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 1 δισ. ευρώ. Η σχετική δυνατότητα, όπως δήλωσε ο κ. Μεγάλου, εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και θα κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

• Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

• Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην ελληνική προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

• Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί αναλογικά (pro rata) στη συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφόσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση. 

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της διεθνούς προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη διεθνή προσφορά είτε στην ελληνική. Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς. Οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει με βάση τα παραπάνω.

Ο καθορισμός των όρων της αύξησης θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. στα μέσα Απριλίου και η έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς τοποθετείται το τρίτο 10ήμερο του Απριλίου.

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε επίσης την αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από τα 6 στα 99 ευρώ και παράλληλη μείωση του αριθμού των μετοχών από 831.059.164 σε 50.367.223, με αναλογία 16,5 υφιστάμενες μετοχές σε 1 νέα. Στη συνέχεια και προς διευκόλυνση της αύξησης θα υπάρξει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τα 99 ευρώ σε 1 ευρώ. Με τη μείωση επιτυγχάνεται επίσης ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, ύψους 4,9 δισ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. H ΑΜΚ δεν μπορεί να γίνει κάτω από την ονομαστική αξία της μετοχής, που μετά από reverse split έχει οριστεί στο 1 ευρώ (0,06 ευρώ πριν από τη συνένωση του αριθμού των παλαιών μετοχών).

Η ΑΜΚ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία εξυγίανσης της τράπεζας μέσω της υλοποίησης του σχεδίου Sunrise, που προβλέπει πρόσθετες τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ, προκειμένου ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό.