ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Κεφάλαια επανεκκίνησης για την εστίαση

Επιδοτήσεις: Κεφάλαια επανεκκίνησης για την εστίαση

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να προκηρυχθεί νέα δράση, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης, με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν ΚΑΔ εστίασης ως κύριο ΚΑΔ ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, δημοσία δαπάνη, ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, λόγω ένταξης της δράσης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε., ως δράση πανδημίας, θα πρέπει να εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οπως αναφέρθηκε, επιλέξιμες για υποβολή αίτησης ενίσχυσης είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια ένταξης στη δράση:

  • Παρουσιάζουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  • Επιχειρήσεις συσταθείσες εντός του 2020 εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.
  • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019, και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020, αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
  • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Ποσό ενίσχυσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας] x 365 x 7%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στις 100.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12- 2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Στη δημοσιευμένη ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω περιορισμοί και θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι:

  • Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
  • Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από τη συγκεκριμένη δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την επικράτεια με τη μορφή επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β), τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της συγκεκριμένης δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχικές επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης με ακριβείς πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής θα είναι διαθέσιμα στην προκήρυξη της δράσης, η οποία θα δημοσιευθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΕΣΠΑ (http://www.espa.gr) και του ΕΠΑΝΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr).
 
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.