ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλούσιοι και συνταξιούχοι μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα

Πλούσιοι και συνταξιούχοι μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα

Περισσότεροι από 90 εκατομμυριούχοι και 180 συνταξιούχοι από το εξωτερικό έχουν μετακομίσει φορολογικά στην Ελλάδα, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων που προβλέπουν χαμηλότερους φόρους για όσο διάστημα παραμείνουν στη χώρα. Από τη «φορολογική μετακόμιση» των παραπάνω εκατομμυριούχων το ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει 4,5 εκατ. ευρώ. 

Αγοράζουν ακίνητα

Το θεσμικό πλαίσιο που ενεργοποιήθηκε πρόσφατα έχει γίνει πόλος έλξης, καθώς εγκαταλείπουν άλλα ευνοϊκά φορολογικά συστήματα για να ενταχθούν στο ελληνικό καθεστώς. Πολλοί πλούσιοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία από τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα, ενώ συνταξιούχοι κυρίως από σκανδιναβικές χώρες εγκαθίστανται στην Ελλάδα, αγοράζοντας μάλιστα ακίνητα. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των φορολογουμένων, χορηγήθηκε πρόσφατα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Μαΐου για νέους φορολογικούς κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα (άρθρο 5Α του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) και για δικαιούχους σύνταξης εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας (άρθρο 5Β του κώδικα φορολογίας εισοδήματος). 

Κίνητρα για εργαζομένους

Ο κύκλος των ευνοϊκών ρυθμίσεων κλείνει με την ενεργοποίηση της τελευταίας απόφασης που προσβλέπει στην προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία. Οι ανωτέρω θα πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι «μετακομίσουν» φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν έκπτωση κατά 50% από τη φορολόγηση των εισοδημάτων τους, καθώς και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ. Η σχετική απόφαση ορίζει, άλλωστε, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτό το πλαίσιο:

• Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

• Μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

• Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.

• Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Οι αιτήσεις

Για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι τις 30-9-2021. 

Η ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού και εναλλακτικής φορολόγησης φορολογικών κατοίκων ημεδαπής εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 30ή Νοεμβρίου 2021, με την οποία τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30-9-2021 γίνονται δεκτές και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογουμένου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος. 

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας ή έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών εντός του φορολογικού έτους 2020 μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας τα έτη 2015 έως και 2019.