ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμοιβαίο κεφάλαιο από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΥΠΟΙΚ

Αμοιβαίο κεφάλαιο από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΥΠΟΙΚ

Στη σύσταση ομώνυμου αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να προχωρήσει το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των εργαζομένων στο υπουργείο Οικονομικών (ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ). Ηδη, η σχετική εισήγηση της επενδυτικής επιτροπής εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, και η σύσταση του αμοιβαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ Χρήστο Νούνη, η δημιουργία αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί βέλτιστη πρακτική επενδυτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων. Να σημειωθεί ότι οι δύο κλάδοι του Ταμείου (κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών και κλάδος υγείας), κατά το 2020, εν μέσω της πανδημίας και κατ’ επέκταση της ιδιαίτερης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, κατάφεραν να καταγράψουν θετικές αποδόσεις – υπεραξίες στο 1,66% για τον κλάδο συνταξιοδοτικών παροχών και 10,02% για τον κλάδο υγείας. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΕΑ, οι ως άνω αποδόσεις επιτεύχθηκαν λόγω των περιοδικών και διεσπαρμένων καταβολών των εισφορών κατά τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα την επίτευξη χαμηλότερου μέσου όρου κτήσης των μεριδίων του Α/Κ επένδυσης. Η δε χρονοσταθμισμένη απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του κλάδου συνταξιοδοτικών παροχών (timeweighted) ήταν της τάξεως του 0,26%, ενώ του κλάδου υγείας 9,84%.

Σημειώνεται ότι ο νέος κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ τον Ιανουάριο του 2021 συμπλήρωσε δύο χρόνια λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος ενεγράφησαν στον κλάδο 763 ασφαλισμένα μέλη και τα περιουσιακά στοιχεία του άγγιξαν στις 31.12.2020 τις 630.040 ευρώ. Επιπλέον, κατά τη διετία 2019-2020, ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατέγραψε θετική σωρευτική αύξηση της περιουσίας του σε ποσοστό 1,81%.

Οι επενδύσεις των εισφορών του κλάδου συνταξιοδοτικών παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ πραγματοποιούνται από την επενδυτική επιτροπή και τον διαχειριστή επενδύσεων του Ταμείου μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. Οπως επισημαίνει η διοίκηση του Ταμείου, πρόκειται για το πιο αυστηρά εποπτευόμενο, διαφανές, προσιτό και επιτυχημένο διεθνώς μέσο αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων.

Το επενδυτικό προφίλ του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, με βασικό σκοπό την προστασία του κεφαλαίου και την επίτευξη αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα από εισόδημα, είναι αμυντικού – ισορροπημένου χαρακτήρα – δηλαδή δεν στοχεύει στην ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, o επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο είναι τοποθετημένες οι εισφορές του κλάδου συνταξιοδοτικών παροχών του Ταμείου, είναι η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε ευρώ. 

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το καθαρό ενεργητικό του κυρίως σε κατάλληλα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολογιών ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Αναλυτικότερα, το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα ομόλογα – ομολογίες και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).