ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων κατασκευαστικών

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων κατασκευαστικών

Tαμείο Εγγυοδοσίας για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων κατασκευαστικών και μελετητικών εταιρειών συνέστησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σύμφωνα με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, σκοπός του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου COVID-19 και μετά από αυτήν.

Μέσω του Ταμείου θα χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΕΧΟ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται ποσό εγγύησης ύψους 28 εκατ. ευρώ, που αποτελείται από: α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πόρων ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, β) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (εφεξής ΤΜΕΔΕ) προς την ΕΑΤ πόρων ύψους 8,4 εκατ. ευρώ.

Πόροι έως 1,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης προς τους δανειολήπτες αποτελούν ενίσχυση που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης του κάθε δανειολήπτη, δεν αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του Ταμείου και δεν θα πιστωθούν στον λογαριασμό του. Αποκλειστικά καθήκοντα διαχειριστή αναλαμβάνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ η Επενδυτική Επιτροπή, που θα ελέγχει τη στρατηγική και θα συντονίζει την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου, αποτελείται από τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ένα εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ και έναν εκπρόσωπο του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο εκπρόσωποι της ΕΑΤ ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.