ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 30 ευρώ έως και πάνω από 200 η έκδοση σύνταξης από ιδιώτες

Τέλη Οκτωβρίου πιάνουν δουλειά στον ΕΦΚΑ οι 1.200 δικηγόροι και λογιστές

Από 30 ευρώ έως και πάνω από 200 η έκδοση σύνταξης από ιδιώτες

Στο τέλος Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα πιάσουν δουλειά στον ΕΦΚΑ οι 1.200 δικηγόροι και λογιστές, των οποίων ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση και ακολουθεί η πιστοποίηση, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής συντάξεων. Οι αμοιβές τους καθορίστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ, ανάλογα με την αποστολή που θα τους αναθέσει ο ασφαλισμένος και ξεκινούν από 30 ευρώ και συνολικά μπορεί να φθάσουν και να ξεπεράσουν τα 200 ευρώ ανά περίπτωση.

Να σημειωθεί ότι ως δικαιούχοι των αποζημιώσεων ορίζονται οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες οι οποίοι, έπειτα από ανάθεση, έχουν εκδώσει βεβαιώσεις ή έχουν συντάξει σχέδια αποφάσεων τα οποία έχουν υποβληθεί από τους ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ. 

Συγκεκριμένα, η ανάθεση γνωστοποιείται στον e-ΕΦΚΑ και λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Επί της βεβαίωσης ή του σχεδίου απόφασης που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας και υποβάλλει ο ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανάθεσης. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στην υποβληθείσα βεβαίωση ή το υποβληθέν σχέδιο απόφασης και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Εάν οι υποβληθείσες βεβαιώσεις ή σχέδια αντιστοιχούν στην ανάθεση, ο e-ΕΦΚΑ προχωράει στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με ισόποση πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Η αποζημίωση που δικαιούται ο πιστοποιημένος επαγγελματίας για τις ανά κατηγορία πράξεις, σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι:  

Α) Εκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης: (αα) 40 ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, (αβ) 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

Β) Εκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία – υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

Γ) Εκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: 30 ευρώ.

Δ) Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ ανά σχέδιο.
Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση ανά σχέδιο προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο πλέον του ενός.

E) Εκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης: 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.