ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eκτός Folli Follie οδεύει ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Eκτός Folli Follie οδεύει ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Θέμα ημερών είναι η προσφυγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Δικαιοσύνη με αίτημα την αλλαγή διοίκησης στη Folli Follie. Παράλληλα, η ηγεσία της Επιτροπής έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τους συμβούλους της την αξιολόγηση υποψηφίων για την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie, καθώς μαζί με την αίτηση για την απομάκρυνση κάποιων από τα σημερινά μέλη πρέπει να προτείνει και αντικαταστάτες τους.

Αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσο εκτενείς θα είναι οι αλλαγές που θα επιχειρήσει να επιβάλει η Επιτροπή στην εισηγμένη, που συγκλόνισε την ελληνική κεφαλαιαγορά λόγω των χαλκευμένων οικονομικών καταστάσεων που δημοσίευσε όταν το μάνατζμεντ ασκούσε απευθείας η οικογένεια Κουτσολιούτσου, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ η απομάκρυνση τουλάχιστον τριών μελών. Μεταξύ αυτών ο υιός του ιδρυτή και πρώην διευθύνων σύμβουλος Τζώρτζης Κουτσολιούτσος και πρόσωπο/α που εκτιμάται ότι συνδέονται στενά με το περιβάλλον της οικογένειας.

Το αίτημα της Επιτροπής βασίζεται στην εκτίμηση πως η διοίκηση της προβληματικής εταιρείας δεν λειτουργεί όλη προς το συμφέρον της επιχείρησης αλλά προς το συμφέρον κάποιων εκ των μέτοχων και ειδικότερα της οικογένειας Δημήτρη Κουτσολιούτσου, που ελέγχει περίπου το 41% του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ηγεσία της Επιτροπής έχει ήδη συγκεντρώσει όλο τον φάκελο τεκμηρίωσης που απαιτείται για την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη και ολοκληρώνει και τη διαδικασία επιλογής αντικαταστατών. Βασικό μέλημα, σύμφωνα με κύκλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι όχι μόνον να προχωρήσει η κάθαρση της υπόθεσης, αλλά και να δοθεί η καλύτερη δυνατόν ευκαιρία στην εταιρεία να πετύχει την ολοκλήρωση της προσπάθειας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της και υπαγωγής της σε καθεστώς εξυγίανσης με γνώμονα το συμφέρον όλων των μετόχων, των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πιστωτών και του Δημοσίου.

Η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) να ζητάει από τη Δικαιοσύνη τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σε εταιρείες όπως η Folli Follie δόθηκε με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή κατόπιν σχετικής κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Με τον νόμο αυτόν, προβλέπεται δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανάλογη με αυτή της μειοψηφίας και του ελεγκτή ανωνύμου εταιρείας, να μπορεί να ζητάει από εισηγμένη εταιρεία τη σύγκληση γενικής συνέλευσης όταν συστηματικά διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς ιδίως όταν δεν ικανοποιείται από την εταιρεία η ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Οπως, για παράδειγμα, όταν η εταιρεία δεν μεριμνά για την αντικατάσταση μέλους του διοικητικού της συμβουλίου ή την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που δεν πληροί τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, και για να αντιπαρέλθει τον σκόπελο της γενικής συνέλευσης την οποία ελέγχει η οικογένεια Κουτσολιούτσου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα κάνει χρήση της άλλης πρόνοιας του νόμου, βάσει της οποίας της παρέχεται αρμοδιότητα να μπορεί να ζητάει τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα (καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη μερική ή συνολική προσωρινή αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου ή μελών αυτού), σε περίπτωση που συντρέχει έλλειψη διοίκησης ή παρακώλυση, από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διενεργούμενου διαχειριστικού ή άλλου ελέγχου στον οποίο η εταιρεία έχει υπαχθεί. Το δικαίωμα να ζητήσει διορισμό προσωρινής διοίκησης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει και όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των μελών της διοίκησης με εκείνα της εταιρείας ή αν υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως η παραμονή τους στην εταιρεία συνιστά απειλή για την ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς και τα συμφέροντα των επενδυτών.

Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα αναμένεται να κατατεθεί πριν από τις εορτές και νομικοί κύκλοι εκτιμούν πως η υπόθεση ενδέχεται να λάβει χαρακτήρα προσωρινής διαταγής, δηλαδή οι αλλαγές να ισχύσουν άμεσα.