Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 32" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Επιστρέφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης επιχείρησης. Ο ΦΠΑ που κατέβαλε προμηθεύτρια εταιρεία για απαιτήσεις της που διαγράφηκαν οριστικά και δεν πρόκειται να εισπραχθούν, λόγω πτώχευσης του πελάτη της, οφείλει να της επιστραφεί από το Δημόσιο. Η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που έχει εισπράξει στο πλαίσιο αυτό η ίδια η επιχείρηση, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του Κώδικα ΦΠΑ υπό το φως των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η εν λόγω δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης 355/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την επιστροφή ΦΠΑ επί οριστικά ανείσπρακτων απαιτήσεων λόγω υπαγωγής επιχείρησης σε εξυγίανση. Στην ουσία, το Δικαστήριο επεκτείνει την ίδια νομική μεταχείριση και στην περίπτωση της πτώχευσης, ανοίγοντας τον δρόμο σε πολλές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν την επιστροφή του ΦΠΑ, υπό την επιφύλαξη της παραγραφής της αξίωσής τους αυτής (ΔΠΑ 3483/2020).

Μείωση της βάσης ΦΠΑ για τις φαρμακευτικές εταιρείες κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα επιστροφής (rebate): Με νέα απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι η υποχρέωση επιστροφής (rebate) που υπέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες και για την οποία εκδίδεται σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο, συνιστά μία υποχρεωτική από τον νόμο χορηγούμενη εκ των υστέρων έκπτωση που οφείλουν οι παραπάνω εταιρείες προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τον ΕΟΠΥΥ και, κατά συνέπεια, η βάση επιβολής του ΦΠΑ πρέπει να μειώνεται κατά το ποσό της έκπτωσης αυτής. Ειδικότερα, η θεμελιώδης αρχή σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ προβλέπει ότι η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή και ότι η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που εισέπραξε ο υποκείμενος στον φόρο. Με βάση την ερμηνεία αυτή, ο ΦΠΑ εκροών της φαρμακευτικής εταιρείας θα πρέπει να μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιστροφής (rebate). Υπό το σκεπτικό αυτό, το ΔεφΑθ διέταξε την αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης και τη διενέργεια σχετικού ελέγχου για την επίδικη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση του δικαστηρίου εναρμονίζεται με την αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ και τίθεται υπέρ του δικαιώματος των φαρμακευτικών εταιρειών να επιδιώξουν την επιστροφή του ποσού ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην υποχρέωση από rebate (ΔεφΑθ 790/2020).

Τη σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών προβλέπει προτεινόμενη διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Εργο της επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί από πρώην δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων, είναι η εξέταση φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί έως 31.10.2020, με βάση αποκλειστικά τους εξής ισχυρισμούς: α) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε έλεγχο ή καταλογισμό του φόρου λόγω παρέλευση της σχετικής προθεσμίας ή λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη, β) εσφαλμένο καταλογισμό λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος, γ) αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης ή δ) μείωση των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Οι φορολογικές υποθέσεις εισάγονται στην επιτροπή κατόπιν αίτησης του φορολογουμένου, η οποία μπορεί να υποβληθεί το αργότερο έως τις 31.12.2020 ενώ για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξέτασή τους οι σχετικές δίκες ενώπιον των δικαστηρίων αναστέλλονται. Η επιτροπή εξετάζει όλες τις υποθέσεις το αργότερο έως τις 28.5.2021 και για κάθε μία από αυτές υποβάλλει στον φορολογούμενο συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση, η οποία μπορεί να εμπεριέχει και την καταβολή ορισμένου ποσού προς συμβιβασμό. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης από τον φορολογούμενο, συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης της διαφοράς το οποίο καταργεί τη δίκη και επιλύει τη φορολογική διαφορά αμετάκλητα, υπό την προϋπόθεση καταβολής τουλάχιστον 30% του φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη σύνταξή του. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης και η δίκη συνεχίζεται.

Φορολογικά κίνητρα για τη δωρεάν διάθεση μετοχών («stock awards») προτείνονται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Το εισόδημα που αποκτούν εργαζόμενοι, εταίροι ή μέτοχοι με τη μορφή δωρεάν μετοχών, οι οποίες θα διατίθενται υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ή επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος, δεν θα φορολογείται με βάση τη γενική κλίμακα συντελεστών του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, ως παροχή σε είδος, αλλά θα αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, φορολογούμενο με συντελεστή 15%. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μετοχές θα μεταβιβάζονται από τον δικαιούχο μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών από την απόκτησή τους.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή