ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία». Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Η δράση αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους όρους και προϋποθέσεις.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είχαν κατά το έτος 2019 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 300.000 ευρώ (σύμφωνα με τον κωδ. 500 του εντύπου Ε3 της χρήσης 2019) και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία επιχειρήσεων Α: Ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων (ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαιρουμένων των μισθωτών με παράλληλη δραστηριότητα) με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι μέλη στο αντίστοιχο επιστημονικό επιμελητήριο ή σύλλογο δημοσίου δικαίου της ειδικότητάς τους.

Κατηγορία επιχειρήσεων Β1: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000 ευρώ και μικρότερο των 15.000 ευρώ.

Κατηγορία επιχειρήσεων Β2: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερο ή ίσο των 15.000 ευρώ και μικρότερο των 50.000 ευρώ.

Κατηγορία επιχειρήσεων Β3: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερο ή ίσο των 50.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με έδρα ή υποκατάστημα).

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2020 και να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2020 ή εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 1/1-31/12/2020 έως και την ημερομηνία της πρόσκλησης. 

3. Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στη Δυτική Ελλάδα». 

4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Β1, Β2, Β3 να μην έχουν λάβει ή να μη λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σχέση με αυτόν του έτους 2019. 

6. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από την 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. 

7. Να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση. 

8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

9. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: i. Ανώνυμη Εταιρεία, ii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, iii. Ομόρρυθμη Εταιρεία, iv. Ετερόρρυθμη Εταιρεία, v. ΙΚΕ, vi. Ατομική Επιχείρηση, vii. ΝΕΠΑ, viii. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, ix. Συνεταιρισμός, x. Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του ν. 4194/2013, xi. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, xii. Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών, xiii. Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993, xiv. Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 
και Ιδρύματα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός πράξεων – κριτήρια αξιολόγησης

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, ίση με:

• 500 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Α.

• 1.000 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Β1.

• 3.000 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Β2.

• 5.000 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Β3.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επιχειρήσεων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Επίπτωση της COVID-19 στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης λόγω ΚΑΔ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), www.ependyseis.gr/mis.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dytikiellada.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 9/8/2021 έως 25/9/2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.