ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 25,2% για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2015

11s20asfalistikiagora

Το διεθνές περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων επηρέασε αρνητικά την απόδοση των επενδύσεων του ασφαλιστικού κλάδου, συντελώντας στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας των ασφαλιστικών εταιρειών το 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), το τεχνικό αποτέλεσμα υποχώρησε κατά 27% από το 1,5 δισ. ευρώ το 2014 στο 1,1 δισ. ευρώ το 2015 και μία από τις βασικές αιτίες είναι τα έσοδα από επενδύσεις, που μειώθηκαν κατά 39,7% και διαμορφώθηκαν στα 540,5 εκατ. ευρώ από 896,4 εκατ. ευρώ το 2014.

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι ασφαλιστικές εταιρείες βελτίωσαν το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή τα κέρδη μετά από φόρους, που ανήλθαν το 2015 στα 305,5 εκατ. ευρώ από 244 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας αύξηση κατά 25,2%. Εντούτοις, η παραμονή και το 2016 των επιτοκίων σε εξαιρετικά χαμηλά, έως και αρνητικά επίπεδα, στερεί από τον ασφαλιστικό κλάδο ένα σημαντικό έσοδο και δημιουργεί προβληματισμό τόσο για τη διατήρηση της κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα όσο και για την ελκυστικότητα του ασφαλιστικού προϊόντος σε ό,τι αφορά την αποταμίευση.

Από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων των ασφαλιστικών εταιρειών του 2015 που πραγματοποίησε η ΕΑΕΕ, προκύπτει ότι η αγορά διατήρησε τις αντοχές της και το 2015, καθώς το σύνολο των κλάδων, δηλαδή ζωής, αυτοκινήτου και λοιπών ζημιών, παρουσίασε κερδοφόρο λειτουργικό αλλά και τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, αύξησε τις επενδύσεις της κατά 9,3%, ανεβάζοντας το συνολικό επενδεδυμένο χαρτοφυλάκιο στα 10,7 δισ. ευρώ από 9,8 δισ. ευρώ το 2014. Η αύξηση των επενδύσεων συνιστά σημάδι θωράκισης των εταιρειών έναντι των μελλοντικών κινδύνων που αναλαμβάνουν για λογαριασμό των ασφαλισμένων τους και, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, η συντριπτική πλειονότητά τους, σε ποσοστό περίπου 70%, είναι σε ομολογίες και τίτλους σταθερής απόδοσης.

Η επένδυση ωστόσο κυρίως σε κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διασφάλισης έχει ως αντίτιμο τις χαμηλές αποδόσεις. Η τάση αυτή επηρεάζει δυσμενώς ειδικά τις εταιρείες ζωής, που διατηρούν το μεγαλύτερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και εξαρτούν κατά 20,8% τα έσοδά τους από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεών τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΑΕΕ, στο τέλος του 2015 τα ίδια κεφάλαια του κλάδου ανήλθαν στα 2,9 δισ. ευρώ και ήταν ενισχυμένα κατά 27,2%, ενώ σταθερές ήταν οι προβλέψεις που κράτησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή τα ποσά που προορίζονται να καλύψουν τις ζημίες στο τέλος κάθε χρήσης καθώς και το μέρος των ασφαλίστρων που αφορά την επόμενη περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους κλάδους, η λειτουργική κερδοφορία των ασφαλίσεων ζωής μειώθηκε κατά 49,1% με βασικότερη αιτία τη μείωση των εσόδων από επενδύσεις, ενώ τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα όσο και οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν κατά 10,2% και 9,5% αντίστοιχα, στο 1,6 δισ. ευρώ. Στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, το τεχνικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 332,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 8,8%, με τα έσοδα επενδύσεων, που συνεισφέρουν κατά 7,3%, να είναι μειωμένα κατά 37,2%. Στη διατήρηση της κερδοφορίας του κλάδου συνέβαλε ωστόσο η σημαντική, κατά 24,8%, μείωση των αποζημιώσεων που κατέβαλαν οι εταιρείες, ενώ την ίδια περίοδο τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 16,9%. Η μείωση των αποζημιώσεων είναι αποτέλεσμα και της εκχώρησης μεγάλου ποσοστού ασφαλίστρων σε αντασφαλιστές του εξωτερικού, πρακτική που συνέβαλε και στη μεγαλύτερη συμμετοχή των αντασφαλιστών στις αποζημιώσεις, ενώ οι προμήθειες και τα λοιπά έξοδα του κλάδου συγκρατήθηκαν κατά 16,6%. Στα 423,8 εκατ. ευρώ –μειωμένο κατά 11,5% σε σχέση με το 2014– διαμορφώθηκε, τέλος, το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου των λοιπών ζημιών, επηρεαζόμενο επίσης από τη μείωση των εσόδων από επενδύσεις.