ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κόστους και «κόκκινων» δανείων οι στόχοι της Αττικής

attica--2

Διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συγκράτηση του λειτουργικού κόστους μέσα από το πρόγραμμα για εθελούσια έξοδο του προσωπικού και αναβάθμιση της τιμολογιακής πολιτικής της τράπεζας είναι οι βασικοί στόχοι της διοίκησης της Attica Bank. Οι κατευθυντήριες γραμμές του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού της τράπεζας, οι οποίες θα αποτελέσουν τον άξονα σύνταξης του σχεδίου αναδιάρθρωσης, εγκρίθηκαν χθες από το διοικητικό συμβούλιό της. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Attica Bank, «οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου θέτουν τις βάσεις της πλήρους αναδιάρθρωσης της Attica Bank και θα αποτελέσουν οδηγό για τη σύνταξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης που θα υποβληθεί σύντομα προς αξιολόγηση στις εποπτικές αρχές». Για την ενίσχυση των προοπτικών κερδοφορίας δρομολογείται:

• Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Προς την κατεύθυνση αυτή η τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή του οργανογράμματος, ενώ έως το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρώσει και το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Στόχος του προγράμματος είναι η αποχώρηση 70-100 ατόμων.

• Αναβάθμισης της τιμολογιακής πολιτικής και της ενίσχυσης των διαδικασιών παρακολούθησης των κινδύνων. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το πόρισμα των εποπτικών αρχών, το 60% του χαρτοφυλακίου της Attica είναι υποτιμολογημένο και στόχος της νέας διοίκησης είναι η ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο και των συμβατικών υποχρεώσεων της τράπεζας με τους πελάτες της.

• Αναμόρφωση της δομής του ομίλου και του δικτύου.

Στους στόχους της διοίκησης είναι επίσης:

• Η διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας σε επίπεδα που να ξεπερνούν κατά πολύ τα τρέχοντα ισχύοντα όρια.

• Η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, με αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

• Η διεύρυνση των διαθέσιμων πηγών ρευστότητας. Ηδη η τράπεζα έχει λάβει την έγκριση για τη χρήση των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ύψους 380 εκατ. ευρώ, που θα της επιτρέψει να αντλήσει ρευστότητα περί τα 250 εκατ. ευρώ μέσω ELA.

• H επένδυση στον τομέα της τεχνολογίας, που θα αποτελέσει εργαλείο για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη της τράπεζας.

Οπως καταλήγει η ανακοίνωση της διοίκησης, «στόχος του επιχειρηματικού σχεδιασμού αλλά και των ενεργειών αναδιοργάνωσης της τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας-περιουσίας των μετόχων, η παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών εργασιών και η σταδιακή επέκταση της εμπιστοσύνης και καθιέρωση της εταιρικής της επωνυμίας στη συνείδηση του κοινού».