ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 224,7 εκατ. ευρώ για τις 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016

Κέρδη 224,7 εκατ. ευρώ για τις 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016

Κέρδη προ φόρων ύψους 337 εκατ. ευρώ κατέγραψαν το 2016 οι 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρους διαμορφώθηκε στα 224,7 εκατ. ευρώ.

Το 2016 το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών προσαρμόστηκε στην υποχρέωση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με συνέπεια, όπως επισημαίνει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα αποτελέσματα να μην είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2015, χρονιά κατά την οποία τα κέρδη προ φόρων του κλάδου είχαν διαμορφωθεί στα 413,1 εκατ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα στα 305,5 εκατ. ευρώ.

Οπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ, το σύνολο του ενεργητικού του κλάδου ανήλθε το 2016 στα 16,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,6 δισ. ευρώ (76,5%) είναι επενδύσεις κυρίως σε ομόλογα (κρατικά ή εταιρικά) και σε μετοχές, επιβεβαιώνοντας ότι ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές. Βασική διαφορά που εισάγει η καθολική προσαρμογή των εταιρειών του κλάδου στα ΔΠΧΑ, είναι η αποτύπωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε εμπορικές αξίες και κυρίως η συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων και των 57 εταιρειών του, που γίνεται για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, από το σύνολο των επενδύσεων των 12,6 δισ. ευρώ, τα 8,7 δισ. ευρώ (το 52,6% του επενδυτικού χαρτοφυλακίου) είναι τίτλοι στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση – η διαφορά στην αποτίμηση των οποίων εγγράφεται στα ίδια κεφάλαια.

Οι επενδύσεις σε εύλογη αξία ανήλθαν στα 3,2 δισ. ευρώ (το 19,3% του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου) και με βάση τους κανόνες που εισάγουν τα ΔΠΧΑ, η διαφορά αποτίμησής τους επιβαρύνει τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, οι ασφαλιστικές προβλέψεις του κλάδου διαμορφώθηκαν το 2016 στα 11,4 δισ. ευρώ. Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 1,2 δισ. ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ.

Το μεικτό αποτέλεσμα των επιμέρους κλάδων, δηλαδή των κλάδων ζωής και ζημιών, υπήρξε θετικό και διαμορφώθηκε στα 171,9 εκατ. ευρώ και στα 729,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ θετικό ήταν το καθαρό αποτέλεσμα των επενδύσεων που διαμορφώθηκε στα 390,4 εκατ. ευρώ για τον κλάδο ζωής και στα 103,4 εκατ. ευρώ για τον κλάδο ζημιών. Το τελικό αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων και της φορολογίας που ανήλθε το 2016 στα 111,3 εκατ. ευρώ έναντι 107,6 εκατ. ευρώ το 2015, διαμορφώθηκε στα 224,7 εκατ. ευρώ, ενώ στα 155,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2016 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.