ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε τα μπλοκάκια φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών

pote-ta-mplokakia-forologoyntai-me-tin-klimaka-ton-misthoton-2314373

Mε την κλίμακα των μισθωτών και όχι από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει επαγγελματική έδρα την κατοικία τους και έχουν συμβάσεις έργου με ανώτατο όριο 3 εργοδότες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών. 

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν, ούτως ώστε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, είναι η επαγγελματική τους εγκατάσταση να είναι ίδια με την κατοικία τους. Με την κλίμακα των μισθωτών (εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις) θα φορολογηθούν και οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας.

Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22%. Αυτό σημαίνει ότι για καθαρά κέρδη 15.000 ευρώ θα πληρώσουν στην εφορία φόρο που ανέρχεται στις 3.300 ευρώ.

Αντίθετα, εάν ο ίδιος επαγγελματίας φορολογηθεί με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων θα πληρώσει φόρο 1.400 ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά 57,5%.

Η διαφορά είναι τεράστια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από δαπάνες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Και αυτό, καθώς οι δαπάνες που αναγνωρίζονται στα μπλοκάκια είναι ελάχιστες και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν τις 3.000 ευρώ για ακαθάριστα εισοδήματα έως 15.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Τέτοιες δραστηριότητες είναι του γιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσικοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή κ.λπ.

3. Θα πρέπει να δηλώνει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία του.

4. Δεν θα πρέπει να εισπράττει μισθό από άλλη εργασία.

5. Θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τουλάχιστον το 75% των ετήσιων αμοιβών του μόνο από έναν.

Παραδείγματα

α) Εστω ότι φυσικό πρόσωπο συνάπτει με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα από 1.1.2018 μέχρι και 31.12.2018. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο παρέχει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς έναρξη δραστηριότητας για τους πρώτους πέντε μήνες του 2018, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες του ιδίου έτους συνεχίζει να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες έχοντας πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από 1.6.2018. Στην περίπτωση αυτή, μόνο οι αμοιβές για τους τελευταίους επτά μήνες του 2018 μπορούν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και όχι και οι αμοιβές για τους πρώτους πέντε μήνες του 2018.

β) Εστω ότι το φυσικό πρόσωπο του ανωτέρω παραδείγματος αποκτά μέσα στους δύο πρώτους μήνες του 2018 ευκαιριακό εισόδημα, που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, και πραγματοποιεί έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από 1.6.2018 και εν συνεχεία υπογράφει έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα από 1.7.2018 μέχρι και 31.12.2018. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, οι αμοιβές για τους τελευταίους έξι μήνες του 2018 μπορούν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών.