ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται στο 10% από 15% η φορολογία στα μερίσματα

Μειώνεται στο 10% από 15% η φορολογία στα μερίσματα

Με συντελεστή 10%, από 15% που ήταν, θα φορολογηθούν τα μερίσματα που διανέμονται εντός του 2019, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Ακόμα και τα προμερίσματα που ενδεχομένως δόθηκαν εντός του 2018 θα φορολογηθούν με τον χαμηλότερο συντελεστή. Μάλιστα, στην περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (14.3.2019) έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15% (αντί του μειωμένου συντελεστή 10%), ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς στην εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν σηκώσει μεγάλος βάρος από τη δημοσιονομική προσαρμογή μέσω των υψηλών φόρων και των τσουχτερών ασφαλιστικών εισφορών. Με τη μείωση αυτή ο μεσοσταθμικός συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων περιορίζεται σημαντικά και συγκεκριμένα από 39,65% που είναι σήμερα μειώνεται στο 36,1%. Ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων 10% εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:

α) Στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) έχει ληφθεί από την 1.1.2019 και μετά.

Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών ΕΠΕ ή ΙΚΕ μέσα στο φορολογικό έτος 2018, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2019, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 10%.

β) Στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη είναι μετά την 1.1.2019.

Για τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και για τις προσωρινές απολήψεις κερδών των πιο πάνω εταιρειών, δεδομένου ότι ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η διανομή ή απόληψη (πίστωση ή καταβολή), όπως προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής ή απόληψης (ήτοι, για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2018 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 15%, ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%).

Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 10% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είναι μετά την 1.1.2019 και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4603/2019, (14.3.2019) έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15% (αντί του μειωμένου συντελεστή 10%), ο επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς.