ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς βγαίνουν στη σύνταξη όσοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ

Πώς βγαίνουν στη σύνταξη όσοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ

Δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος των χρεών, με παρακράτηση της δόσης από τη μηνιαία σύνταξη, έχουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου περίπου 80.000 ασφαλισμένοι – μη μισθωτοί, που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, λόγω των χρεών τους.

Εγκύκλιος του Ταμείου, που εκδόθηκε σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης του πρόσφατου νόμου για τη διευθέτηση οφειλών προς το Δημόσιο, δίνει τη δυνατότητα παρακράτησης του χρέους σε 120 δόσεις ακόμη και αν ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης κατατεθεί  έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά, θα ισχύει η πάγια ρύθμιση που προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε έως 60 δόσεις. Βασική προϋπόθεση σε όλες τις περιπτώσεις είναι η οφειλή να είναι μικρότερη από τις 20.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, 15.000 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ και 4.000 ευρώ του πρώην ΟΓΑ. Ειδικότερα για τους αγρότες, το ποσό που μπορεί να ρυθμιστεί αυξάνεται σε 6.000 ευρώ, εφόσον οι οφειλέτες υπαχθούν στη ρύθμιση και συμπληρώνουν το  67ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2019.

Προσοχή: έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, η υποχρέωση καταβολής των δόσεων αναστέλλεται. Οι δόσεις που δεν θα πληρωθούν παρακρατούνται αθροιστικά από τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης που θα αφορούν το αντίστοιχο διάστημα. Οι επόμενες δόσεις θα παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της.

Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, θα παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά θα κρατηθεί αθροιστικά από τα αναδρομικά της οριστικής σύνταξης. 

Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι ασφαλισμένοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (17/5/2019) δεν μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία επανυπολογισμού της οφειλής. Στον αντίποδα, σε περίπτωση που καταβλήθηκαν ποσά για εφάπαξ εξόφληση των οφειλών και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, η οφειλή είναι δυνατόν να υπαχθεί στη ρύθμιση. Μάλιστα, από το ποσό της οφειλής, όπως αυτό θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό, θα αφαιρεθούν τα εφάπαξ ποσά που έχουν καταβληθεί και το υπόλοιπο θα μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Δυνατότητα συνέχισης της ρύθμισης θα έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας, εάν από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου (π.χ. ΟΑΕΕ) δεν προβλεπόταν η απόρριψη του αιτήματος.

Στην περίπτωση διακοπής συνταξιοδότησης λόγω λήξης του δικαιώματος, π.χ. σύνταξη αναπηρίας ή σύνταξη χηρείας, ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση και να αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό των δόσεων.

Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος καθορίζει και μια σειρά περιπτώσεων για τις οποίες ισχύουν οι 120 δόσεις, χωρίς την υπαγωγή του υποψήφιου συνταξιούχου στη ρύθμιση. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν:

1. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από την έναρξη της ρύθμιση (17/5/2019) έως τη λήξη της (30/9/2019).

2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ν. 4611/2019 η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της.

3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή την οποία και εξόφλησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

4. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.