ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζημίες 1,37 δισ. ευρώ κατέγραψε το ΤΧΣ το 2018

Ζημίες 1,37 δισ. ευρώ κατέγραψε το ΤΧΣ το 2018

Ζημίες 1,37 δισ. ευρώ κατέγραψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τη χρήση του 2018 με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές του καταστάσεις. Η ζημία είναι αποτέλεσμα της πτώσης των τραπεζικών μετοχών και της αποτίμησης σε εύλογη αξία της συμμετοχής του Ταμείου στις τράπεζες, από τις οποίες κατέγραψε ζημία μέσω αποτελεσμάτων 1,16 δισ. ευρώ, ενώ ζημία 235,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε από την αποτίμηση των CoCos της Πειραιώς.

Οπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του 2018, οι συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμήθηκαν στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε 717,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Λόγω της διακύμανσης της αγοράς, οι τιμές των μετοχών μειώθηκαν κατά περίπου 66% για την Εθνική Τράπεζα, κατά 36% για την Eurobank, 73% για την Τράπεζα Πειραιώς και κατά 38% για την Alpha. Η εικόνα αυτή έχει σήμερα αντιστραφεί καθώς οι μετοχές Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, τις οποίες κατέχει το Ταμείο, αποτιμώνται στο 1,61 δισ. ευρώ.

Οι παραπάνω ζημίες, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα έσοδα από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, οδήγησαν σε απώλειες χρήσης 1,37 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημίες από την ίδρυσή του έως το τέλος του 2018 ανήλθαν στα 37 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά του περιορίστηκαν στα 5,14 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις από τις 12 υπό εκκαθάριση τράπεζες, τα έσοδα του Ταμείου διαμορφώθηκαν το 2018 στα 91 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των 13,5 δισ. ευρώ που είχε διαθέσει το ΤΧΣ για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να εισπράξει περί το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχει εισπράξει 747 εκατ. ευρώ και έχει διαγράψει απαιτήσεις 11,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ΤτΕ διόρισε την PQH ως ειδικό εκκαθαριστή για όλες τις τράπεζες υπό ειδική εκκαθάριση, με σκοπό να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού τους και υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των δανείων που έχει δοθεί προς διαχείριση στην PQH ανέρχεται σε 9 δισ. ευρώ και μεταξύ των ενεργειών που έχει αναλάβει είναι η έναρξη της διαδικασίας για την πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για απαιτήσεις που προέρχονται από εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά και μικρά δάνεια επιχειρήσεων χωρίς εξασφαλίσεις των δεκατριών υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση της στρατηγικής αποεπένδυσης των συμμετοχών του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία θέτει τους όρους και τη διαδικασία αποεπένδυσης αναφορικά με την επιστροφή των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 10,96% στην Alpha Bank, στο 40,39% στην Εθνική, στο 1,40% στη Eurobank και στο 26,42% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στις πρωτοβουλίες του Ταμείου κατά την προηγούμενη χρονιά υπήρξε η πρόταση για τη δημιουργία σχήματος προστασίας στοιχείων ενεργητικού (APS) για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, η σύσταση επιτροπής δεοντολογίας του Συμβουλίου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες.