ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση κερδοφορίας τραπεζών από ομόλογα

Ενίσχυση κερδοφορίας τραπεζών από ομόλογα

Ωθηση στην κερδοφορία των τραπεζών έδωσε, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το ράλι των ελληνικών ομολόγων, το οποίο απέφερε σημαντικά κέρδη κυρίως για την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ μικρότερα ήταν τα οφέλη για τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα βοήθησαν σε σημαντικό βαθμό τις τράπεζες να καταγράψουν θετικό αποτέλεσμα, αφήνοντας πίσω τους τις ζημίες του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, ενώ θετικό είναι και το αποτύπωμα από την πορεία των ελληνικών ομολόγων στα κεφάλαια. 

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, που ανακοίνωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, δείχνουν ότι τα επιτοκιακά έσοδα του κλάδου παραμένουν αδύναμα καθώς, παρά την επανεκκίνηση των χορηγήσεων κυρίως προς μεγάλες επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός των τραπεζών κρατάει χαμηλά τα spreads, τη στιγμή που οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά παραμένουν ασθενικές και δεν μπορούν ακόμη να στηρίξουν μια πιο γενναία ενίσχυση των οργανικών εσόδων. Ενισχυτικά της κερδοφορίας λειτούργησαν τα έσοδα από προμήθειες, που απέδωσαν καρπούς για την Εθνική, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, σε αντίθεση με την Alpha Bank, που έχοντας ως βάση σύγκρισης το υψηλό πρώτο τρίμηνο του 2018, εμφάνισαν μείωση και αναμένει την ανάκαμψή τους τα επόμενα τρίμηνα.

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, μεγάλος ωφελημένος από το ράλι των ελληνικών ομολόγων υπήρξε ο όμιλος της Alpha Bank, που κατέγραψε χρηματοοικονομικά έσοδα 209,3 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο συνέβαλε σημαντικά στην υψηλή κερδοφορία των 86,9 εκατ. ευρώ μετά από φόρους. Στην επίτευξη υψηλής κερδοφορίας συνέβαλε μεταξύ άλλων και η προσαρμογή στα 594 εκατ. ευρώ των προβλέψεων που πραγματοποίησε η τράπεζα έναντι 803 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην περίπτωση της Eurobank, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 23,3 εκατ. ευρώ, με βασικό τροφοδότη τη δραστηριότητα του εξωτερικού, η οποία για το τρέχον έτος ενισχύθηκε με την ενσωμάτωση της Piraeus Bank Bulgaria. Η τράπεζα ενσωμάτωσε υπεραξία (goodwill) περίπου 30 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τα αποτελέσματά της, ενώ πρόσθετο όφελος της τάξης των 15 εκατ. ευρώ έδωσε στην τράπεζα το έσοδο από ενοίκια λόγω της συγχώνευσης με την Grivalia.

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε σημαντικά κέρδη προ φόρων, ύψους 250,8 εκατ. ευρώ, και όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της τράπεζας, στο αποτέλεσμα της περιόδου καθοριστική ήταν η συμβολή της ακύρωσης της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων έναντι έκδοσης ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που υλοποίησε η διοίκηση στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019. Από την εν λόγω συμφωνία η τράπεζα παρουσίασε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους 59 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε στα 151 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους 38,5 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έσοδα από την πώληση ομολόγων. Εχοντας ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης με την πώληση βασικών θυγατρικών, έριξε το βάρος στη μείωση του κόστους που υποχώρησε κατά 23,9% στα 401,8 εκατ. ευρώ και δρομολογεί την τελική φάση της δημιουργίας της κοινής εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων με τον σουηδικό όμιλο Intrum, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου. Βασικό χαρακτηριστικό των μεγεθών του πρώτου εξαμήνου αποτελεί η διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, με την Alpha Bank να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με συνολικό δείκτη 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Οπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της τράπεζας, η αύξηση οφείλεται στο υψηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων και καταχωρίζονται στην καθαρή θέση, στη θετική επίπτωση από τον χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών ζημιών και στη χρήση του εποπτικού ορίου 10%, καθώς και από τα αποτελέσματα της περιόδου και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα με δείκτη 16%, η οποία ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2019 την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή της σύνθεση. Ισχυρή στο 15,9% παραμένει και η κεφαλαιακή θέση της Eurobank, η διοίκηση της οποίας υλοποιεί το σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, που, μετά τη συγχώνευση με την Grivalia και τη δημιουργία της νέας Eurobank, ρίχνει το βάρος στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Pimco για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με την πώληση της μονάδας διαχείρισης κόκκινων δανείων, την FPS. H διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς με τη σειρά της, έχοντας υλοποιήσει την έκδοση του ομολογιακού δανείου Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ, διαθέτει βασικό δείκτη CET1 14,9%, καλύπτοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στην οργανική παραγωγή κεφαλαίου και την αναπροσαρμογή της αξίας των αποθεματικών από ελληνικά ομόλογα.