Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 16" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Δασμοί κατά τη μεταβατική περίοδο Brexit: Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, συνεχίζει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεπώς δε θα τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις για συναλλαγές από/προς το Η.Β. και στην ουσία δε θα αλλάξει τίποτα για πολίτες και επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκή Ενωση και Ηνωμένο Βασίλειο. Από τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης που προβλέπει μεταβατική περίοδο έως 31/12/2020 (Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1014155 ΕΞ 2020). Επειδή η απόφαση αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες, αναμένεται αντίστοιχη αποσαφήνιση από την ΑΑΔΕ και στη φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ.

• Παρακράτηση φόρου μετά το Brexit: Και μετά το Brexit μπορεί να μη γίνεται παρακράτηση φόρου 20% για δικαιώματα και 15% για τόκους που πηγάζουν από την Ελλάδα και καταβάλλονται σε κάτοικο του Η.Β. Παρότι δεν θα ισχύει η προστατευτική νομοθεσία της Ε.Ε. για μηδενικό παρακρατούμενο φόρο μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, η απαλλαγή θα παρέχεται βάσει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Η.Β. και Ελλάδας, η οποία θα συνεχίσει να ισχύει. Αντίθετα, επειδή στη συγκεκριμένη ΣΑΔΦ δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη για τα μερίσματα που καταβάλλονται προς το Η.Β., για αυτά θα ισχύει, αν δεν υπάρξει άλλη πρόβλεψη, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 5%.

• Συμπληρωματικά στοιχεία ικανά να παρατείνουν την πενταετή παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο και επιβολή φόρου σε δεκαετή: Κρίθηκε προσφάτως από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι μπορεί να αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία: α) έγγραφα άλλης ΔΟΥ ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται τυχόν εικονικότητα τιμολογίων που εξέδωσε ο φορολογούμενος και στα οποία είχε στηριχθεί ο αρχικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματός του και β) επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η εικονικότητα των τιμολογίων που εξέδιδε ή λάμβανε και καταχώριζε ο φορολογούμενος, η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων που τηρούσε και η απόκρυψη εισοδήματος. Η συγκεκριμένη νομολογία αφορά ελεγχόμενες χρήσεις μέχρι και το 2013 (ΣτΕ 1494/2019 και 1628/2019).

Συμπληρωματικά στοιχεία, αντιθέτως, δεν μπορούν να αποτελέσουν οι ημεδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί: Σύμφωνα με παγιωμένη πλέον νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά, ΣτΕ 2934, 2935/2017), στοιχεία ημεδαπών λογαριασμών δεν είναι ικανά να παρατείνουν την πενταετή προθεσμία παραγραφής για φορολογικό έλεγχο και καταλογισμό σε δεκαετή. Και αυτό διότι η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα να λάβει το σύνολο των στοιχείων των ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών εντός του αρχικού χρόνου παραγραφής και πριν από την πάροδο της πενταετίας.

• Συμπληρωματικά στοιχεία, επίσης, δεν μπορούν να αποτελέσουν οι αλλοδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί, υπό προϋποθέσεις: Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε ότι τα στοιχεία των αλλοδαπών τραπεζικών λογαριασμών (εν προκειμένω ελβετικών), τα οποία είχαν τεθεί υπόψη της φορολογικής αρχής, έστω και ως ένδειξη, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» και ικανά για την παράταση του χρόνου παραγραφής σε δεκαετή. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία που πάντως μπορούσαν να είχαν τεθεί υπόψη της ελληνικής φορολογικής αρχής εντός της αρχικής πενταετίας παραγραφής, αν αυτή είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια και είχε χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που της παρείχε ο νόμος για να λάβει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τη θεσπισμένη δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων με την άλλη χώρα (ΔΕφ Αθ 4748/2018).

• Δεν προβλέπεται η έκπτωση δαπανών που συνδέονται με τη διανομή ενδοομιλικών μερισμάτων: Μεταξύ των δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογουμένου περιλαμβάνονται και οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που διατέθηκε για την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών που αποφέρουν απαλλασσόμενο μέρισμα. Επίσης, δεν εκπίπτουν τόκοι τραπεζικού δανεισμού κατά το μέρος που διατέθηκε για την αποπληρωμή ενδοεταιρικού δανείου που ελήφθη για την εξαγορά τέτοιων συμμετοχών. Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου που προβλέπει ότι τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από φόρο (Ε 2088/2019).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT