ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Διαζευκτικός κοινός τραπεζικός λογαριασμός (joint account, compte joint) είναι ο τραπεζικός λογαριασμός με περισσότερους από έναν δικαιούχους, καθένας εκ των οποίων μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο των καταθέσεων του λογαριασμού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε σύμπραξη ή έγκριση των λοιπών συνδικαιούχων. Ο συγκεκριμένος τύπος λογαριασμού είναι εφικτός για όλα τα είδη των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες. Με την προσθήκη ειδικού όρου, οι καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό δεν περιλαμβάνονται στην κληρονομιαία περιουσία, επομένως απαλλάσσονται από φόρο κληρονομιάς. Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, οι καταθέσεις περιέρχονται αυτομάτως στους επιζώντες συνδικαιούχους, ακόμη και αν αυτοί είναι τρίτα πρόσωπα σε σχέση με τον εκλιπόντα συνδικαιούχο (ν. 5638/1932). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για αμοιβαία κεφάλαια σε κοινούς λογαριασμούς και σε κοινά χαρτοφυλάκια που τηρούνται στην Ελλάδα, καθώς και για κινητές αξίες που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω διαμεσολαβητή.

Απαλλαγή των συνδικαιούχων από τον φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, μπορεί να παρέχεται και για κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή κοινά χαρτοφυλάκια στην αλλοδαπή που τηρούνται από Ελληνες κατοίκους ημεδαπής. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με ρηξικέλευθη απόφασή του (59/2020) ερμήνευσε για πρώτη φορά ότι η ανωτέρω απαλλαγή μπορεί να ισχύει και για κοινούς λογαριασμούς στην αλλοδαπή, με τους ίδιους όρους που ισχύει για τους ελληνικούς. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ιδίως την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, έκρινε ότι δεν υφίστανται διαφορετικές προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο κληρονομίας των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων, ανάλογα με το αν τηρούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επομένως, η απαλλαγή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε συνδικαιούχου, οι καταθέσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους.

Από 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει για όλες τις επιχειρήσεις η διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας MyDATA. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που εκδίδουν τα παραστατικά τους μηχανογραφικά, μέσω ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης ή χειρόγραφα υποχρεούνται από την ημερομηνία αυτή και έπειτα να διαβιβάζουν δεδομένα από τα λογιστικά αρχεία και βιβλία τους στην πλατφόρμα, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε καταχωρίζοντάς τα σε ειδική φόρμα. Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, η διαβίβαση των δεδομένων θα ξεκινήσει ήδη από 20.7.2020. Σταδιακά, έως και την 28.2.2021 θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ και τα δεδομένα που αφορούν το διάστημα από 1.1.2020 έως 30.9.2020. Ο τρόπος διαβίβασης, τα αναγκαία δεδομένα και το ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης της πλατφόρμας από τις επιχειρήσεις καθορίστηκαν με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ (Α. 1138/2020).

Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προβλέπονται με σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε καταλογισμό φόρου εις βάρος τους περιορίζεται σε τρία έτη (αντί πέντε). Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις που αποδέχονται τη λήψη παραστατικών με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος παραγραφής περιορίζεται σε τέσσερα έτη. Ο περιορισμός της παραγραφής θα ισχύει μόνο για τα έτη κατά τα οποία εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση και όχι για τα υπόλοιπα.

Πρόσθετα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που τιμολογούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά: α) πλήρης απόσβεση της δαπάνης για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά 100%, β) έκπτωση της δαπάνης για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσής τους προσαυξημένης κατά 100% και γ) σύντμηση της προθεσμίας που τίθεται προς τη διοίκηση προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα επιστροφής φόρου στις 45 ημέρες (αντί 90). Αυτό σημαίνει ότι από την παρέλευση των 45 ημερών θα εκκινεί και η τοκοφορία εις βάρος του Δημοσίου και προς όφελος του φορολογουμένου. Ολα τα παραπάνω κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου παραγραφής, αναμένεται να χορηγούνται από το πρώτο έτος εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως και το φορολογικό έτος 2022.  

Πηγή: Grant Thornton