ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων

Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης αλλοδαπών εργαζομένων αλλά και εκπατρισθέντων Ελλήνων, ενόψει και του επικείμενου Brexit, σε πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η θέσπιση πρόσθετων φορολογικών κινήτρων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι εργαζόμενος που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα θα υπάγεται σε ευνοϊκή φορολόγηση για το εισόδημά του από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος. Επίσης, δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για το ποσό που προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού του αυτοκινήτου.

Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από λοιπές πηγές Ελλάδος (π.χ. από ακίνητα, μερίσματα, κ.λπ.), καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτάται εκτός Ελλάδος, θα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς θα πρέπει ο εργαζόμενος να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

• Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

• Να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπή εταιρεία είτε σε υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα.

• Να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για δύο έτη.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, προϋπόθεση που χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων.

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις πρέπει να υποβληθεί από τον εργαζόμενο στη φορολογική διοίκηση έως την 31η Ιουλίου του έτους κατά το οποίο αναλαμβάνει την υπηρεσία του. Στην αίτησή του το φυσικό πρόσωπο δηλώνει το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η φορολογική διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Περαιτέρω, εξετάζει την αίτηση και εντός 60 ημερών εκδίδει απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Η ρύθμιση αφορά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. Σε περίπτωση υπαγωγής σε αυτή, η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ισχύει για επτά φορολογικά έτη, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Το νομοσχεδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση εντός των επόμενων ημερών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος ήδη περιλαμβάνει αντίστοιχες ρυθμίσεις για την προσέλκυση αλλοδαπών συνταξιούχων, αλλά και προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας, που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε ειδικά εναλλακτικά καθεστώτα φορολόγησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις προϋποθέσεις που τίθενται.
 
* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).