ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

•Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων (angel investors) που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Τα φυσικά πρόσωπα-«επενδυτικοί άγγελοι» εκπίπτουν από το φορολογητέο τους εισόδημα ποσό ίσο με το 50% του κεφαλαίου που εισφέρουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορεί να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εξωτερικού, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ. Το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορούν να επενδύσουν ανά φορολογικό έτος ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και μπορεί να εισφέρεται σε έως και 3 κατά μέγιστο αριθμό διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Επομένως, το φορολογητέο εισόδημα του επενδυτικού αγγέλου μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος σε περίπτωση που επιλέξει να εισφέρει το μέγιστο ποσό επένδυσης σε 3 διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Αντίστοιχα το ποσό που θα εισφέρει ως αύξηση για να πετύχει την έκπτωση θα αγγίζει το διπλάσιο ποσό.

•Στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (www.elevategreece.gov.gr) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες κατά τον χρόνο εισφοράς του χρηματικού κεφαλαίου οι υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Η παραγωγική λειτουργία του μητρώου, στο οποίο έχουν δικαίωμα να εγγράφονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις που πληρούν τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας, ξεκίνησε προς τα τέλη του 2020. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 261 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, τις οποίες μπορούν να ενισχύσουν μέσω της εισφοράς χρηματικών κεφαλαίων οι «επενδυτικοί άγγελοι» και ταυτόχρονα να κάνουν χρήση του φορολογικού κινήτρου.

•Η εισφορά κεφαλαίου σε νεοφυή επιχείρηση πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι της νομικής μορφής Α.Ε. ΕΠΕ ή ΙΚΕ και θα πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Η καταβολή του χρηματικού ποσού που προορίζεται για την εισφορά κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο «επενδυτικός άγγελος» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς επιχείρησης που διατηρεί σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας. Για τη χορήγηση της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά κεφάλαια που καταβάλλονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις από τις 29.7.2020 και μετά, ήτοι από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το φορολογικό κίνητρο.

•Για τη χορήγηση της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στη φορολογική δήλωση του φυσικού προσώπου-«επενδυτικού αγγέλου» το ποσό του κεφαλαίου που εισφέρεται ως επένδυση. Ειδικότερα, η έκπτωση ποσού ίσου με το 50% της επένδυσης από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος αυτό. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η εισφορά κεφαλαίου ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταβολή, η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα πραγματοποιείται στο φορολογικό έτος που αυτή ολοκληρώθηκε. Η πραγματοποίηση της εισφοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο της ΑΑΔΕ αποδειχθεί ότι η επένδυση έγινε με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, ανατρέπεται η ωφέλεια και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος αυτής. Επίσης, σε περίπτωση ολικής ή μερικής επιστροφής του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για την εν γένει ανάπτυξη της επιχείρησης, υποβάλλεται σχετική τροποποιητική δήλωση από το φυσικό πρόσωπο με την οποία διαγράφεται το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου (ΚΥΑ 39937/05-04-2021).

•Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελλάδα και ασκούν οικονομική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος θα πρέπει να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ. Η αρχική εγγραφή και η λήψη αριθμού ΓΕΜΗ θα γίνουν αυτόματα από τη στιγμή που το ΓΕΜΗ ενημερώνεται μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα Taxis χωρίς την καταβολή κάποιου τέλους εκτός από το ανταποδοτικό τέλος για την προέγκριση της επωνυμίας. Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι να καταστεί το ΓΕΜΗ το εθνικό μητρώο οικονομικής δραστηριότητας το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων στατιστικών στοιχείων εξελισσόμενο σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο άσκησης οικονομικής, εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Πηγή: Grant Thornton