Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

4' 22" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία και τη Μάλτα είναι οι μόνες χώρες της Νότιας Ευρώπης που επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μη αφρώδες κρασί. Οπως είναι γνωστό, επιβλήθηκε τελικά στη χώρα μας ΕΦΚ, ύψους 20 ευρώ/εκατόλιτρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υψηλότερος συντελεστής επιβάλλεται στην Ιρλανδία (έως 616 ευρώ/εκατόλιτρο) και ο χαμηλότερος, στη Γαλλία (3,75 ευρώ/εκατόλιτρο). Πλην των χωρών αυτών, οι χώρες της Ε.Ε. που επιβάλλουν ΕΦΚ στο κρασί είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Αγγλία.

• Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στη φορολόγηση του αφρώδους οίνου, ο οποίος υπόκειται σε ΕΦΚ στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αφρώδες κρασί είναι η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Σλοβενία. Ο συντελεστής κυμαίνεται από 9,29 ευρώ/εκατόλιτρο στη Γαλλία έως 849 ευρώ/εκατόλιτρο στην Ιρλανδία.

• Το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί μπορεί να καταστεί υψηλό, συγκριτικά με τα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν, λόγω της ιδιομορφίας της ελληνικής αγοράς και του μεγάλου ποσοστού χύμα κρασιού που κυκλοφορεί. Ιδιαίτερα, το κόστος δημιουργίας φορολογικών αποθηκών (διοικητικό κόστος, εγγυήσεις κ.λπ.), ενδέχεται να πλήξει σημαντικά μικρές μονάδες.

• Eξορθολογισμός φορολογικών προστίμων, κατόπιν νομοθετικών ρυθμίσεων, τις οποίες ερμήνευσε η φορολογική διοίκηση με εγκύκλιο (ΠΟΛ 1252/2015). Οσον αφορά τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας) προκύπτουν τα εξής:

• Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων. Η εκπρόθεσμη καταβολή φόρου εισοδήματος δεν θεωρείται πλέον παράβαση και άρα δεν επιβάλλεται κάποιο πρόστιμο, παρά μόνο ο σχετικός τόκος για την περίοδο καθυστέρησης. Η κατάργηση ισχύει για οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά τις 21.3.2015. Ειδικά για τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επιβάλλεται το αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο των 500 ευρώ, υπό την προϋπόθεση πως η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπροθέσμως. Επισημαίνεται πως με τις προηγούμενες διατάξεις, ειδικά για τους παρακρατούμενος φόρους ο νόμος προέβλεπε σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής, πρόστιμο ίσο με 100% του ποσού που δεν δηλώθηκε με την αρχική δήλωση, γεγονός που είχε θεωρηθεί εξοντωτικό.

• Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής. Επιβάλλεται τόκος ύψους 8,76% ετησίως (0,73% τον μήνα) όχι μόνο στα τυχόν οφειλόμενα ποσά φόρων, αλλά και επί των κάθε είδους καταλογισθέντων προστίμων, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις αναστολής στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή αναστολής από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

• Πρόστιμα για άρνηση συνεργασίας με φορολογικές αρχές. Αν ο φορολογούμενος αρνείται να συνεργαστεί παρεμποδίζοντας τον φορολογικό έλεγχο ή τους υπαλλήλους που διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο να κατάσχουν, οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, ακόμη και ανεπίσημα, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

• Πρόστιμα για μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο (λήψη ΑΦΜ) ή ο φορολογούμενος εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές από μια, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Επισημαίνεται πως πλέον υποχρέωση λήψης ΑΦΜ έχει κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή καθίσταται υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου ή έχει υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης.

• Πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων. Δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα για παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων ή ανακριβούς έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά, ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος των αποδείξεων. Ως προς τον ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί λόγω της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων ή τιμολογίων, προβλέπεται για πρώτη φορά αυτοτελές πρόστιμο, ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα.

• Πρόστιμα μη τήρησης κατάλληλου λογιστικού συστήματος και μη διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων. Προβλέπεται επιβολή προστίμου ύψους 2.500 ευρώ σε περίπτωση μη τήρησης κατάλληλου λογιστικού συστήματος και μη διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων και στοιχείων. Τα κάθε είδους λογιστικά αρχεία και βιβλία πρέπει να φυλάσσονται κατά κανόνα για μια πενταετία μετά τη λήξη της περιόδου που αφορούν, ή σε κάθε περίπτωση, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου.

• Πρόστιμα για πλαστά/εικονικά φορολογικά στοιχεία. Καταργήθηκαν τα αυτοτελή πρόστιμα που προβλέπονταν για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, όπως επίσης και τα πρόστιμα που επιβάλλονταν για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων και την καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.

• Ποινικές κυρώσεις για εγκλήματα φοροδιαφυγής. Αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων, για τις οποίες πρέπει να ακολουθηθεί και η διαδικασία επιβολής ποινικών κυρώσεων, παράλληλα με τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Σε αυτές τις υποθέσεις, με το πέρας της ελεγκτικής διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση θα παραπέμπει στην ποινική διαδικασία μόνο τις παραβάσεις, οι οποίες συνιστούν εγκλήματα φοροδιαφυγής, με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς. Η ποινική δίωξη για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, όπου αυτή προβλέπεται, ασκείται αυτεπαγγέλτως, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.

Επισημαίνεται πως η ποινική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Θεωρούνται οικονομικά εγκλήματα και διώκονται ποινικά η απόκρυψη εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων στα οποία αναλογεί φόρος πάνω από 100.000 ευρώ, ή 50.000 ευρώ ειδικά για ΦΠΑ.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT