ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγχοι και στις θυρίδες για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

elegchoi-kai-stis-thyrides-gia-lixiprothesmes-ofeiles-pros-to-dimosio-2155639

Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται την κατάργηση των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία, η φορολογική διοίκηση ενημέρωσε τις εφορίες όλης της χώρας καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν έτσι ώστε να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Δημοσίου, εισπράττοντας τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, σφίγγει ο κλοιός για τους οφειλέτες του Δημοσίου που δεν έχουν τακτοποιήσει τα χρέη τους. Για μια δεκαετία οι οφειλέτες του Δημοσίου οι οφειλές των οποίων έπειτα από ενδελεχή έλεγχο έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή να εισπράξουν χρήματα από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ όποιο περιουσιακό στοιχείο εισέρχεται στην κατοχή τους θα κατάσχεται από το ελληνικό Δημόσιο.

Μέχρι όμως να φθάσουν στο σημείο και να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης η οφειλή, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να «ξεσκονίσει» τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών ανοίγοντας ακόμα και τραπεζικές θυρίδες εφόσον υπάρχουν.

Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο για τον χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, προβλέπεται η σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή, με την οποία πιστοποιείται ότι συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

• Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα εις βάρος του οφειλέτη.

• Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.

• Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν μεταβιβάσθηκαν με δόλο περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

• Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.

Στην περίπτωση πληροφοριών για πηγές αποπληρωμής της οφειλής στην αλλοδαπή, θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων.

• Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στον φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία.

• Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από τον νόμο.

Για τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών οι ελεγκτές θα χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών όπως:

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Taxis.

• Πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων.

• Πληροφοριακό σύστημα οχημάτων.

• Πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και εκκαθαρίσεις φόρου ακίνητης περιουσίας – ενιαίου τέλους ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων).

• Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας.

• Τα στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών/Προμηθευτών.