Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 34" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που αποκτούν στην Ελλάδα αλλοδαπά ιδρύματα και εμπιστεύματα (trusts) χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με ποσοστό 15% ή 20% αντίστοιχα. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των αλλοδαπών αυτών οντοτήτων. Οσον αφορά τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, που αποκτώνται επίσης στην Ελλάδα, αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με ποσοστό 29%. Τέλος, τυχόν υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων δεν φορολογείται στην Ελλάδα, εκτός αν θεωρηθεί ότι οι παραπάνω αλλοδαπές οντότητες διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). Επισημαίνεται ότι τα αλλοδαπά εμπιστεύματα (trusts) αποτελούν ιδιόμορφες οντότητες που στερούνται νομικής προσωπικότητας (ΠΟΛ. 1114/2017).

• Διανομές κερδών προς φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος – ιδρυτές αλλοδαπών ιδρυμάτων ή εμπιστευμάτων (trusts) αποτελούν μέρισμα και υπόκεινται σε φόρο με ποσοστό 15%. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο σε περίπτωση που οι διανομές γίνονται προς πρόσωπα που έχουν εισφέρει δικά τους κεφάλαια στις αλλοδαπές οντότητες (ιδρύματα ή trusts). Αντιθέτως, όταν οι διανομές γίνονται προς πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που έχουν εισφέρει κεφάλαια, δηλαδή σε τρίτα ωφελούμενα πρόσωπα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών ή δωρεών αναλόγως εάν διενεργούνται μετά τον θάνατο του ιδρυτή ή εν ζωή αυτού (ΠΟΛ. 1114/2017).

• Παύουν να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη φυσικών προσώπων από μεταβίβαση τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση που επήλθε με τον ν. 4484/2017. Πλέον, σε φόρο θα υπόκειται η τυχόν υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση των τίτλων αυτών. Τα παραπάνω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

• Αμεσα θα διενεργείται η επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή ΦΠΑ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, εφόσον το αίτημα επιστροφής δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ ανά φορολογία και ανά δικαιούχο. Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα (ν. 4484/2017), δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η παραπάνω ρύθμιση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η Φορολογική Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο επιστροφών σε μεταγενέστερο χρόνο.

• Δεν υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης πιστωτικές δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές. Η παραπάνω εξαίρεση ισχύει έστω και εάν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο, που είχε προκύψει αρχικά, και ανεξαρτήτως του εάν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Αντιθέτως, στη ρύθμιση της εθελοντικής συμμόρφωσης υπάγονται οι χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, καθώς και οι δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό (ΠΟΛ. 1115/2017).

• Δεν υπάγονται στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του εάν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου). Αντιθέτως, στη ρύθμιση υπάγονται δηλώσεις με τις οποίες μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί αρχικά (ΠΟΛ. 1115/2017).

• Υπάγονται στη ρύθμιση εθελοντικής συμμόρφωσης αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνονται ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή. Ωστόσο, τα παραπάνω ποσά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν για τα επόμενα έτη, δηλαδή από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά. Επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων (ΠΟΛ. 1115/2017).

• Καταβολές που διενεργούνται στο πλαίσιο της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται, ακόμη και για λόγους πραγματικής ή νομικής πλάνης. Συνεπώς, δεν μπορεί να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου (ΠΟΛ. 1115/2017).

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT