Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 16" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Στην υπό σύσταση Υπηρεσία Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΥΕΟΕ) ανατίθεται ο έλεγχος της διακρίβωσης τέλεσης ποινικών φορολογικών εγκλημάτων (φοροδιαφυγή). Η υπηρεσία αυτή θα έχει τη δυνατότητα να εξετάζει φορολογικές δηλώσεις, φορολογικά στοιχεία, καθώς και κάθε υποχρεωτικό ή προαιρετικό βιβλίο και στοιχείο της φορολογικής νομοθεσίας. Με την ολοκλήρωση της έρευνας και εφόσον προκύπτουν ενδείξεις ποινικής φοροδιαφυγής, πόρισμα της υπηρεσίας διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Εντός ενός μήνα, η φορολογική αρχή μπορεί να κοινοποιεί στον φορολογούμενο προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου.

• Η λειτουργία της ΥΕΟΕ πιθανότατα θα επηρεάσει τη φορολογική παραγραφή των υποθέσεων. Δηλαδή, λόγω υπόνοιας φοροδιαφυγής, η υπηρεσία θα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο ακόμη και τυπικά παραγεγραμμένων χρήσεων. Ετσι, ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής θα καθίσταται σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστος. Προβληματίζει το πώς θα μπορέσουν να καθορισθούν εκείνα τα όρια πέραν των οποίων οι «ενδείξεις» φοροδιαφυγής κρίνονται ικανές να οδηγήσουν σε έλεγχο παραγεγραμμένων χρήσεων και κατ’ επέκταση σε παράταση του χρόνου παραγραφής και καταλογισμό φόρου εις βάρος των φορολογουμένων.

• Μεταφέρονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές εκκρεμείς υποθέσεις φορολογικών ελέγχων. Πρόκειται για ελέγχους που είχαν ξεκινήσει ύστερα από εισαγγελικές παραγγελίες ή εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων. Η ΑΑΔΕ διατηρεί κατ’ ανώτατο όριο εκκρεμείς εντολές ελέγχου για 1.300 ΑΦΜ αναφορικά με χρήσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, για τις οποίες ο έλεγχος βρισκόταν σε τελικό στάδιο κατά την 28η/02/2018 ή που είναι προτεραιοποιημένες για έλεγχο από την ΑΑΔΕ κατά την ίδια ημερομηνία. Ως τελικό στάδιο ελέγχου νοείται η έκδοση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή η έκδοση αιτήματος παροχής πληροφοριών (ΔΕΛ Β 1008397 ΕΞ 2018).

• Δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% ΕΠΕ που εδρεύει εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εάν συμμετέχει σε αυτή νομικό πρόσωπο που δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων απαιτείται να δηλώνονται τα φυσικά πρόσωπα/μέτοχοι της εταιρείας ή των νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στην ΕΠΕ, δηλαδή οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι. Επιπλέον, οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι πρέπει να κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ και η εταιρεία πρέπει να εδρεύει είτε σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε σε κράτος που έχει συνάψει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με την Ελλάδα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι, ακόμα και αν  καταστεί γνωστός στις φορολογικές αρχές ο τελικός πραγματικός δικαιούχος και η ΕΠΕ εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν χορηγείται η απαλλαγή εάν παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών εταιρεία με έδρα σε κράτος χωρίς σύμβαση διοικητικής συνδρομής με την Ελλάδα (ΣτΕ 2866/2017).

• Αναβιώνει ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει ήδη διαγραφεί από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, για ταμειακή βεβαίωση οφειλών προς το Δημόσιο. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με πρόσφατη γνωμοδότησή του, δέχθηκε ότι το Δημόσιο μπορεί να προχωρήσει σε ταμειακή βεβαίωση οφειλών ανώνυμης εταιρείας η οποία λύθηκε, εκκαθαρίσθηκε και διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για οφειλές που προέκυψαν σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο νομίμως, αλλά διαπιστώθηκαν μετά τη διαγραφή της. Προηγουμένως ωστόσο ενδείκνυται να επιδιώξει την ανάκληση της διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο. Ανεξαρτήτως δε από το αν θα ανακληθεί ή όχι η πράξη της διαγραφής, λαμβάνει χώρα αναβίωση του σταδίου της εκκαθάρισης και του νομικού προσώπου της εταιρείας για τις ανάγκες της εκκαθάρισης (ΝΣΚ 341/2016).

• Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα για σκοπούς ΦΠΑ εξετάζεται σε πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 167/2018). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, απαιτείται η αλλοδαπή εταιρεία να διαθέτει εντός της χώρας, έστω και μέσω θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης ή υπεργολάβου, κατά τρόπο μόνιμο και όχι απλώς ευκαιριακό, την αναγκαία οργανωτική και υλική υποδομή, ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό, που είναι αναγκαία για την άσκηση της υποκείμενης στον ΦΠΑ δραστηριότητας (ή για την παροχή υπηρεσιών παρεπομένων αλλά αναγκαίων για την κύρια παροχή). Μάλιστα, δεν ασκεί επιρροή εάν στη σχετική σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης μεταξύ των δύο κρατών-μελών (ΣΑΔΦ) η μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται με διαφορετικό τρόπο.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT