Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 24" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Δεν θεωρείται παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο το ποσό που καταβάλλει για λογαριασμό του ο εργοδότης στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Συνεπώς, το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης στο όνομα του φυσικού προσώπου. Δεν διευκρινίζεται εάν στις ευεργετικές διατάξεις για τα ομαδικά ασφαλιστήρια εμπίπτουν μόνον εργαζόμενοι που τελούν σε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή και τρίτα πρόσωπα που αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μισθωτοί. Κατά τη γνώμη μας, η προνομιακή φορολόγηση στα ομαδικά ασφαλιστήρια πρέπει να καταλαμβάνει και τα παραπάνω τρίτα πρόσωπα, όπως αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες με μπλοκάκι σε μέχρι 3 πελάτες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, χωρίς να έχουν την εμπορική ιδιότητα και χωρίς να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση διαφορετική από την κατοικία τους. Διαφορετική ερμηνεία θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση των τελευταίων.

• Ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τιμολογούν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο αλλοδαπή επιχείρηση φορολογούνται όπως οι μισθωτοί. Δηλαδή, επωφελούνται από τις μειώσεις φόρου και το αφορολόγητο όριο. Ως μισθωτοί φορολογούνται και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες τιμολογούν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ιδιώτη που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ 1029/2018).

• Υποβλήθηκε τον Ιανουάριο σχέδιο οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αλλαγή του καθεστώτος ΦΠΑ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) Την εισαγωγή ορίου κύκλου εργασιών 2 εκατ. ευρώ, εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάτω από το οποίο θα προβλέπονται μέτρα απλούστευσης, ανεξαρτήτως της απαλλαγής από το ΦΠΑ. β) Την εισαγωγή ορίου ετήσιου κύκλου εργασιών 100.000 ευρώ εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα κράτη-μέλη, προκειμένου να απαλλαγούν από το ΦΠΑ. γ) Και τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να εξαιρούν τις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις σχετικά με την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, την τήρηση λογιστικής και την υποβολή δήλωσης.

• Σε 20.000 ευρώ διαμορφώνεται το όριο κύκλου εργασιών για την εγγραφή μικρών επιχειρήσεων στο πεδίο του ΦΠΑ στη Μάλτα από 1ης/1/2018. Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο όριο διαμορφώνεται στις 10.000 ευρώ, αλλά έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς η αύξησή του σε 25.000 ευρώ. Σημειωτέον ότι σε άλλες χώρες το όριο είναι ακόμη υψηλότερο (στο Ηνωμένο Βασίλειο π.χ. ανέρχεται σε 83.000 λίρες). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευνοεί γενικά την απλοποίηση του καθεστώτος ΦΠΑ και τη μείωση του διοικητικού κόστους, στην οποία θα συμβάλει η αύξηση των ορίων εγγραφής.

• Εργαζόμενοι με ποσοστό αναπηρίας 80% απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τις τυχόν παροχές σε είδος που τους χορηγούνται από τον εργοδότη τους. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1098/2016, με την οποία έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση 82/2016 του ΝΣΚ, η παροχή σε είδος που χορηγείται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, μολονότι δεν αναφέρεται ρητά στον νόμο. Και τούτο, διότι ο αποκλεισμός αυτός θα ήταν σαφώς αντίθετος προς τις θεμελιώδεις αρχές που πηγάζουν από τις διατάξεις του Συντάγματος και την υποχρέωση της πολιτείας να προνοεί για την προστασία των αναπήρων.

• Αφορολόγητα αποθεματικά δεν συμψηφίζονται με φορολογικές ζημίες, φορολογούνται όμως με τον εταιρικό συντελεστή 29% όταν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν. Εξαίρεση ισχύει για ενδοομιλικά μερίσματα που κτώνται από ελληνικές εταιρείες και τα οποία απαλλάσσονται από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος και υπόκεινται μόνο σε φόρο μερισμάτων κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση τους (ΠΟΛ. 1014/ 2018).

• Δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική. Ο λόγος είναι ότι η μετατροπή, εν προκειμένω, διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας (ΠΟΛ. 1042/2017).

• Δεν τίθεται ως προϋπόθεση για την επιστροφή φόρου η καταχώριση της διαγραφής ανώνυμης εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη διαγραφή από το Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών, κλείνουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, καταβάλλονται τα μερίσματα στους μετόχους, ενώ η διεκδικούμενη επιστροφή φόρου δεν μπορεί να εμφανισθεί στον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης ως απαίτηση. Επομένως, η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα πρέπει να προχωρά άμεσα στον έλεγχο και, εφόσον από αυτόν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, να επιστραφεί στην εταιρεία. Αυτονόητο είναι ότι η αρμόδια ΔΟΥ κατά την επιστροφή τυχόν φόρου θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου ως προς τη νομιμοποίηση των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση εταιρείας (1003554/10089/ Β0012).

Πηγή: Grand Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT