ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 27.Ι.1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 27.Ι.1939

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ: Αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα […] ανήγγειλον […] την ολοκληρωτικήν κατάληψιν της Βαρκελώνης υπό των εθνικιστικών στρατευμάτων. […] Η πτώσις της Βαρκελώνης αποτελεί βαρύ πλήγμα διά τους κυβερνητικούς, διότι απετέλει το κυριώτερον έρεισμά των εις την Καταλωνίαν και είχε το μεγαλύτερον πολεμικόν εργοστάσιον εκ του οποίου εφωδιάζοντο διά πυρομαχικών. Μετά την απώλειαν της πρωτευούσης, συντόμως και ολόκληρος η Καταλωνία θα απολεσθή διά τους κυβερνητικούς, ο δε στρατηγός Φράνκο θα δυνηθή να κατευθυνθή προς την Βαλένθιαν και διά της καταλήψεώς της να απομονώση πάσης επικοινωνίας την Μαδρίτην, η οποία τελικώς θα αναγκασθή να υποκύψη. […] Δύναται να θεωρηθή βέβαιον ότι το ισπανικόν δράμα έφθασε προς την λύσιν του. […] Σχεδόν αμέσως όπισθεν των εθνικών φαλάγγων αίτινες εισήλθον εις την πόλιν ήρχετο σειρά φορτηγών αυτοκινήτων φορτωμένων με τρόφιμα προωρισμένα διά τας χιλιάδας του πεινώντος πληθυσμού. Μεγάλαι σημαίαι είχον στηθή επί των αυτοκινήτων και λάβαρα με την επιγραφήν «η δικαιοσύνη του Φράνκο φέρνει ψωμί δι’ όλους».

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: «[…] Η Κυβέρνησις θα συνεχίση την πολιτικήν της οίαν την καθώρισεν ο Πρωθυπουργός και εγώ. Η Γαλλία δεν θα επιτρέψη προσβολήν εναντίον εκείνου το οποίον εδημιούργησε το γαλλικόν αίμα και η γενναιότης των Γάλλων. Θα διατηρήση ανέπαφον την κυριαρχίαν και την ακεραιότητα του εδάφους της» [Ζ. Μπονέ, υπουργός Εξωτερικών].

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Χιλιάδες μαθηταί επροπαγάνδισαν προχθές εις τον Πειραιά υπέρ του πρασίνου. Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι […] περιήλθον όλας τας οδούς του Πειραιώς, άδοντες και διανέμοντες την έκκλησιν του δημάρχου κ. Μανούσκου διά την ενίσχυσιν της ιδέας του πρασίνου.