ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 3.II.1939

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ:  […] Αναφορικώς με τας ελλείψεις τας σημειωθείσας κατά την κρίσιν του παρελθόντος Σεπτεμβρίου, η επιτροπή [βιομηχάνων, ως σύμβουλος της αγγλικής κυβερνήσεως επί της βιομηχανικής πλευράς των εξοπλισμών], βασιζομένη επί των στοιχείων, τα οποία ετέθησαν υπ’ όψιν της, εσχημάτισε την εντύπωσιν ότι αι πλείσται των εν λόγω ελλείψεων συνεπληρώθησαν ή συμπληρούνται όσον το δυνατόν ταχύτερον. Παραλλήλως η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησίν της διά την προθυμοτάτην συνεργασίαν της αγγλικής βιομηχανίας εις τον εξοπλισμόν της χώρας, αναφέρει δε ως χαρακτηριστικόν παράδειγμα την στενήν συνεργασίαν μεταξύ του υπουργείου της Αεροπορίας και της βιομηχανίας κατασκευής αεροπορικού υλικού, της οποίας συνεργασίας το αποτέλεσμα είναι τόσον σημαντικόν εις την επιτάχυνσιν του ρυθμού της παραγωγής αεροπορικού υλικού [φωτ. ο υπουργός Στρατιωτικών Μπελίσα επιθεωρεί την κατασκευή αντιαεροπορικών όπλων].

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μεταξύ του υπουργείου των Οικονομικών και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου υπεγράφη σύμβασις μισθώσεως του υπό του τελευταίου ανεγειρομένου επί της οδού Καραγεώργεβιτς της Σερβίας –απέναντι του υπουργείου Συγκοινωνίας– μεγάρου, όπως τούτο χρησιμοποιηθή ως υπουργείο των Οικονομικών. Μετά την εγκατάστασιν των υπηρεσιών του υπουργείου των Οικονομικών εις το νέον κτίριον, το επί της οδού Σταδίου παλαιόν θα κατεδαφισθή και το γήπεδον θα χρησιμοποιηθή προς επέκτασιν της πλατείας Κλαυθμώνος.

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Ο γνωστός Αμερικανός ψυχίατρος Δαυίδ Σήμπωρη εις μίαν τελευταίαν του μελέτην κάμνει καταπληκτικάς προβλέψεις: μετά δύο αιώνας, λέγει, αι Ηνωμέναι Πολιτείαι δεν θα υπάρχουν και ολόκληρος ο αμερικανικός λαός θα είναι… παράφρων. Η Αμερική, συνεχίζει, ευρίσκεται εις τας παραμονάς φοβερού νευρικού συγκλονισμού, οφειλομένου εις την μηχανοποίησιν της ζωής και εις την ανυπαρξίαν της ηθικής, η οποία χαρακτηρίζει την εκπαίδευσιν του λαού.