ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 3-III-1939

Ο ΠΕΤΑΙΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ: Προτάσει των κ.κ. Νταλαντιέ και Μποννέ το [υπουργικό] συμβούλιον ώρισε τον στρατάρχην Πεταίν ως πρεσβευτήν της Γαλλίας εις το Μπούργκος. Η απόφασις ελήφθη ομοφώνως. Ο στρατάρχης Πεταίν είναι ηλικίας 83 ετών. Η διάρκεια της διπλωματικής του αποστολής είναι απεριόριστος. […] Παρατηρείται ότι ο διορισμός του κ. Πεταίν καταδεικνύει την σημασία την οποίαν αποδίδει η γαλλικής κυβέρνησις εις τα στρατιωτικά προβλήματα τα οποία ανακύπτουν διά την Γαλλίαν εν Ισπανία τόσον διά το παρόν, όσον και διά μιαν μελλοντικήν στρατιωτικήν περιπλοκήν. Προστίθεται ότι ο στρατάρχης Πεταίν ήτο ο μόνος ενδεδειγμένος να λύση τα προβλήματα ταύτα, εις στιγμήν καθ’ ην προβάλλει απαραίτητος η αποκατάστασις και η τόνωσις των πατροπαραδότων σχέσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας. [Φωτ. Ο Πεταίν (αριστερά) με τον υπουργό Εξωτερικών Ζ. Μπονέ.]

ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ: […] την 17.30 ο λευκός καπνός ο οποίος εξήλθε από τον παραπλεύρως του Σιξτείου παρεκκλησίου σωλήνα ανήγγειλεν ότι εξελέγη νέος Ποντίφηξ. Ο νέος Πάπας, καρδινάλιος Ευγένιος Πατσέλλι, προσλαβών το όνομα Πάπας Πίος ΧΙΙ, εξελέγη ακριβώς την 17.24 μετά του νενομισμένου αριθμού των ψήφων. […] Υπήρχε, πράγματι, εις όλους η διαίσθησις ότι το Κογκλάβιον αυτήν την φοράν δεν θα εβράδυνε να εκλέξη τον νέον Πάπαν και εις όλων τα στόματα εφέρετο το όνομα του Καρδιναλίου Πατσέλλι.

Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ: Ο Υπουργός-Διοικητής της πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς παρέστη χθες την πρωίαν εις την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου των έργων επεκτάσεως και εξωραϊσμού του Α΄ Νεκροταφείου, […] το οποίον ως γνωστόν δημιουργείται εις χώρον 250 στρεμμάτων αγορασθέντων παρά του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Θηβών.