ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-5-3-1939-2303386

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: Εγένετο η προαγγελθείσα πανηγυρική κοινή συνεδρίασις της Βουλής και της Γερουσίας επί τη 150ή επετείω του αμερικανικού Συντάγματος. […] Ο Πρόεδρος Ρούζβελτ […] είπεν […] «Φρονείτε ότι θα έπρεπεν αι Ην. Πολιτείαι να ενθαρρύνουν διά μιας παθητικής στάσεως εκείνους, οι οποίοι καταδικάζουν ή αγνοούν την θρησκείαν; Εγώ φρονώ –και πιστεύω ότι διερμηνεύω και την ιδικήν σας γνώμην– ότι πρέπει να απαντήσωμεν δι’ ενός εντόνου “όχι”».

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ: […] οι πολιτικοί κύκλοι θεωρούν την Παλαιστινιακήν Διάσκεψιν του Λονδίνου ως αποτυχούσαν τοσούτω μάλλον καθ’ όσον ο Αιγύπτιος υφυπουργός Αμίν Οσμάν πασάς, ο οποίος είχε μεταβή εις Συρίαν όπως συναντηθή μετά του Μουφτή της Ιερουσαλήμ [φωτ.], δεν κατώρθωσεν να τον πείση να δεχθή τας αγγλικάς προτάσεις.

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: «Σας επαινώ διά την πρόνοιαν η οποία ελήφθη όσον αφορά την περίπτωσιν ενδεχομένης ανεργίας, διότι βλέπομεν ότι προς το παρόν επέκτασιν της καπνοκαλλιεργείας πέραν της περυσινής δεν δυνάμεθα να σκεφθώμεν. Είναι άγνωστον πόσον καιρόν δύναται να διαρκέση η κρίσις […]» [Ι. Μεταξάς].