ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-6-3-1939-2303583

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: […] Η στρατιωτική αεροπορία του Γ΄ Ράιχ δεν εσταμάτησε, ικανοποιημένη από τας επιτυχίας των βημάτων της. Ανέπτυξε εις αναλογίαν που δεν εγνώρισε μέχρι τούδε καμμία άλλη χώρα: τας εγκαταστάσεις της, τας σχολάς της, τους σχηματισμούς της, τα αεροδρόμιά της. […] Ο τόσον υπολογίσιμος αριθμός αεροπλάνων τα οποία διαθέτει ο γερμανικός στρατός εξηγείται διά της κυριολεκτικώς απιστεύτου εξελίξεως της αεροναυτικής βιομηχανίας. Τα Γιούγκερς διαθέτουν 5 εργοστάσια. Τα Ντορνιέ 4. Τα Χένκελ, τα Αράντο, τα Νταίμλερ-Μπενζ, τα Μπάιρις Μοτέρβερκ από 3. Η ετησία παραγωγή δύναται να φθάση εις 5.000 αεροπλάνα, αριθμός ο οποίος ημπορεί να τριπλασιασθή εις περίπτωσιν πολέμου.

ΜΑΤΑΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ:  [Οι τεράστιοι αμερικανικοί εξοπλισμοί] οφείλονται εις το γεγονός ότι οι επίσημοι και η Κοινή Γνώμη εις τας Ηνωμένας Πολιτείας πιστεύουν ακραδάντως εις το μάταιον των προσπαθειών των καταβαλλομένων […] διά την παρεμπόδισιν του παγκοσμίου πολέμου.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ: Εις την Πολωνίαν εξεδηλώθη κίνημα ειδωλολατρικόν, το οποίον ωνομάσθη Ζαντρούγκα, και έχει σκοπόν να πολεμήση τον καθολικισμόν και να τον αντικαταστήση με «αρχαίας πολωνικάς τελετάς, έθιμα και ιδανικά».