ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-14-3-1939-2304833

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ:  […] Οι κώδωνες του Αγίου Πέτρου ηχούν πανηγυρικώς, αναμιγνύοντες τους ήχους των με τους ήχους των σαλπίγγων, τα ιταλικά και τα παπικά στρατεύματα παρουσιάζουν όπλα και εις τον εξώστην εμφανίζεται ο Πάπας Πίος ΙΒ΄ και ανέρχεται επί του θρόνου […].

ΑΠΟΣΧΙΣΗ: Οι Σλοβάκοι προτίθενται να εκταθούν πέραν της αυτονομίας και να ζητήσουν πλήρη απόσχισιν από του τσεχικού κράτους. Η πράξις του Φύρερ προσκαλέσαντος τον Τίσζο [καθαιρεθείς πρωθυπουργός Σλοβακίας] […] δημιουργεί την πεποίθησιν ότι η Σλοβακία δύναται να θεωρηθή ως απολεσθείσα διά το τσεχοσλοβακικόν κράτος. Τούτο επίσης σημαίνει απώλειαν και της Καρπαθοουκρανίας ως συνεχομένης μετά της Σλοβακίας και μη εχούσης οιανδήποτε επικοινωνίαν μετά της Μοραβίας και Βοημίας, ειμή μέσω του σλοβακικού εδάφους.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Τα πρώτα νέα από την περιοδείαν του Βασιλικού Θέατρο εις Αίγυπτον έφθασαν χθες. Η πρώτη του «Αμλετ» εδόθη εις Aλεξάνδρειαν αι δε εφημερίδες της πόλεως αφιέρωσαν θερμάς κριτικάς. […] Αι εισπράξεις της «πρεμιέρας» υπερέβησαν τας 300 λίρας, δηλαδή τας 170.000 δραχμάς περίπου.