ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-3-1939

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΙΑ: Η αγγλική πρωτεύουσα, καταλλήλως διακεκοσμημένη και σημαιοστόλιστος δι’ αγγλικών και γαλλικών σημαιών, ανέμενεν εν ατμοσφαίρα ζωηροτάτης συμπαθείας και συγκινήσεως τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν [φωτ. Ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄ της Αγγλίας (αριστερά) και η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχονται τον Αλμπέρ Λεμπρέν και τη σύζυγό του].

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ: Ο φον Ρίμπεντροπ επέδωκεν εις τον Λιθουανόν υπουργόν [Εξωτερικών] διακοίνωσιν διά της οποίας ζητεί εκκένωσιν της περιοχής του Μέμελ εντός πέντε ημερών. […] Αν η εκκένωσις δεν γίνη εντός της προθεσμίας αυτής, τα γερμανικά στρατεύματα τα συγκεντρωμένα προς τα σύνορα της Λιθουανίας θα βαδίσουν εντός του εδάφους της, εάν όμως η Λιθουανία αποδεχθή τα γερμανικά αιτήματα, η Γερμανία θα εγγυηθή τα σύνορά της και θα της εξασφαλίση την χρήσιν του λιμένος του Μέμελ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Από την Τουριστικήν Σχολήν ωργανώθη σειρά τουριστικών διαλέξεων. Πρόκειται περί ενός ακόμη μέτρου το οποίον αποβλέπει τόσον εις την γενικωτέραν ανάπτυξιν τουριστικής συνειδήσεως εις τον τόπον όσον και εις την μόρφωσιν ειδικών υπαλλήλων διά την εξυπηρέτησιν των τουριστικών αναγκών.