ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 31-III -1939

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Εξαιρετική όλως σημασία αποδίδεται ενταύθα εις το ταξίδιον του Πολωνού υπουργού των Εξωτερικών κ. Μπεκ εις Λονδίνον. Η επίσκεψις αύτη […] θα παράσχη τη δυνατότητα του αποσαφηνισμού της πολωνικής εξωτερικής πολιτικής. […] Εξ άλλου φαίνεται ότι ο κ. Μπεκ, δε θα αποκρούση τελικώς τας αγγλικάς προτάσεις, κατόπιν αφ’ ενός μεν της αποφασιστικωτέρας στάσεως της Αγγλίας και της Γαλλίας συνεπεία της οποίας σημειούται ήδη μία μεταστροφή εις την πολωνικήν στάσιν, χαρακτηριζομένην από αποφασιστικήν αναθάρρυνσιν, αφ’ ετέρου δε της τελευταίας εντάσεως των γερμανοπολωνικών σχέσεων. Δεν θα ήτο υπερβολή ιδίως να λεχθή ότι τελευταίως αι σχέσεις Πολωνίας και Γερμανίας, εντείνονται κατά τρόπον επικίνδυνον. Είναι γεγονός ότι η Γερμανία εζήτησε πλέον την τροποποίησιν του καθεστώτος του Δάντσιχ, την άδειαν προς κατασκευήν εις τον πολωνικόν διάδρομον δύο αυτοκινητοδρόμων διά την σύνδεσιν της Γερμανίας μετά της ανατολικής Πρωσσίας και την προσχώρησιν της Πολωνίας εις το αντικομμουνιστικόν σύμφωνον [φωτ. Ο Γιόζεφ Μπεκ, δεξιά, στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρσοβίας].

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Η αγγλική κοινή γνώμη υπεδέχθη μεθ’ ικανοποιήσεως τας δηλώσεις του κ. Τσάμπερλαιν περί διπλασιασμού των αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων. […] Το κεντρικόν συμβούλιον του μητροπολιτικού στρατού απηύθηνε χθες τηλεγραφικώς εγκυκλίους διά την έναρξιν στρατολογίας εθελοντών. Αι κατά τόπους υπηρεσίαι θα αναφέρουν μέχρι της 20ής Απριλίου λεπτομερείας περί των απαιτουμένων αναγκών διά την στρατολογίαν και τον στρατωνισμόν των εν λόγω ανδρών.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΟΝ: Η διοίκησις ανωτάτων σχολών της Ε.Ο.Ν. προετοιμάζει διά μεθαύριον Κυριακήν εκδρομήν των φαλαγγιτών-σπουδαστών εις τας Θήβας. Υπερχίλιοι φαλαγγίται-σπουδασταί θα μετάσχουν της εκδρομής, η οποία εκτός του ψυχαγωγικού θα έχη συνάμα και μορφωτικόν σκοπόν.