ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-3-1939

ΟΥΤΕ ΕΝ ΜΕΤΡΟΝ: «Εδήλωσα και άλλοτε και επαναλαμβάνω ότι δεν είμεθα διατεθειμένοι να παραδώσωμεν ούτε εν μέτρον εκ των εδαφών μας ή να εγκαταλείψωμεν οιοδήποτε από τα δικαιώματά μας. Εν συνεχεία ο κ. Πρωθυπουργός [της Γαλλίας] εκάλεσεν εις συνεργασίαν όλας τας χώρας, αι οποίαι είναι αποφασισμέναι να αγωνισθούν διά την διατήρησιν της ειρήνης. Προστέθηκεν ότι εις την πρόσκλησιν ταύτην απήντησαν όλα τα ανά την Ευρώπην και πέραν του Ατλαντικού φιλικά έθνη». [Ραδιοφωνικό διάγγελμα Νταλαντιέ]

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ:  […] Είναι ιδικοί μας αι χιλιάδες των Ελλήνων που βιοπαλαίουν εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, ένα κομμάτι από τον μεγάλον κορμόν της βιολογικής συνθέσεως που ονομάζεται Ελληνισμός. […] Αποτελεί ο έξω Ελληνισμός βιολογικόν τμήμα της ελληνικής δημιουργικής ικανότητος.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Ενας άγνωστος πίναξ του Ρούμπενς ανευρέθη κατ’ αυτάς εις το Μουσείον Πούσκιν της Μόσχας. […] Μετά τον καθαρισμόν του πίνακος διεπιστώθη ότι πρόκειται περί έργου του Ρούμπενς, φέροντος και τα λατινικά γράμματα R.F., με τα οποία ο μέγας καλλιτέχνης υπέγραφε τους πίνακάς του. Το έργον παριστά νεαράν γυναίκα με εορτάσιμον ενδυμασίαν και κρατούσαν ριπίδιον.