ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-4-1939

10s1italy

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ: Η ιταλική κυβέρνησις, ήτις από της αρχής της εν Αλβανία δράσεώς της εβεβαίωσε την βρεττανικήν κυβέρνησιν ότι δεν ηνόει να θίξη το υφιστάμενον καθεστώς εν τη Μεσογείω, παρέσχεν επί πλέον εις την κυβέρνησιν του Λονδίνου ρητάς διαβεβαιώσεις αφορώσας την Ελλάδα και την Κέρκυραν. Συνεπώς το Αγγλοϊταλικόν σύμφωνον το αφορών το υφιστάμενον Μεσογειακόν καθεστώς φαίνεται ότι πρόκειται να διατηρηθή εν ισχύι. [Φωτ. Βρετανικά πλοία στο λιμάνι της Κέρκυρας.]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: «Προς άρσιν πάσης ανησυχίας της ελληνικής κοινής γνώμης, η Ελληνική Κυβέρνησις δηλοί ότι έχει πάντα τα στοιχεία, ώστε να είναι εις θέσιν να διαβεβαιώση τον Ελληνικόν Λαόν περί της απολύτου εξασφαλίσεως της ανεξαρτησίας και ακεραιότητος της Ελλάδος. Ο Ελληνικός Λαός δύναται ήσυχος να συνεχίση τα ειρηνικά αυτού έργα με την βεβαιότητα ότι η κυβέρνησίς του αγρυπνεί διαρκώς διά την ασφάλειαν και την τιμήν του».

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Ο Πρόεδρος Ρούζβελτ, ερχόμενος εκ Γουώρμς Σπριγκς, εδέχθη επί της αμαξοστοιχίας ης επέβαινε τον υπουργόν των Εξωτερικών κ. Κόρντεν Χαλλ και τον υπουργόν Οικονομικών κ. Μοργκεντάου και συνεζήτησε μετ’ αυτών επί της ευρωπαϊκής καταστάσεως.