ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-4-1939

11goutsoni

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΚΟΥΤΣΟΝΙ: Ο διοικητής των εν Αλβανία ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων [φωτ.] στρατηγός Γκουτσόνι απηύθυνε προς τον αλβανικόν λαόν προκήρυξιν διά της οποίας δηλοί ότι τα εις Αλβανίαν ιταλικά στρατεύματα είναι επιφορτισμένα να εκτελέσουν την μεγάλην αδελφικήν αποστολήν της ειρήνης και συνεργασίας υπό το πνεύμα της ακολούθου υποσχέσεως: «Σας βεβαιώ ότι η δημοσία τάξις θα παραμείνη ηγγυημένη και ότι θα γίνουν σεβασταί αι περιουσίαι των πολιτών και η ελευθέρα άσκησις των θρησκευτικών καθηκόντων καθώς και η διάσωσις των ευγενών παραδόσεων του αλβανικού λαού. Η Αλβανία θα γνωρίση νέαν περίοδον εργασίας, δικαιοσύνης και ευημερίας […]».

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ: Ο εορτασμός του Πάσχα εις τους στρατώνας μας εωρτάσθη εφέτος με εντελώς ασυνήθη ενθουσιασμόν […]. Οι στρατιώται οι οποίοι την νύκτα της Αναστάσεως έφαγαν την πατροπαράδοτον μαγειρίτσαν και αυγά είχον εξυπνήσει την Κυριακήν λίαν πρωί και επεδόθησαν εις το ψήσιμον του κοκορετσιού και των αρνιών της σούβλας ενώ οι άλλοι εχόρευον εθνικούς χορούς. Κατόπιν εστρώθησαν αι τράπεζαι με τα πλουσιώτατα πασχαλινά εδέσματα με κόκκινα αυγά και με άφθονον ρετσίναν και μπύραν.