ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-5-1939

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Ο κ. Μπλέγκεν ανεκάλυψε τα λείψανα ενός οικοδομήματος το οποίον, κατά την γνώμην του, είναι το ανάκτορον του περιωνύμου διά την σύνεσίν του, την τόλμην του και την ευγλωττίαν του ομηρικού ήρωος Νέστορος. Το οικοδόμημα ευρίσκεται επί λόφου, εις το βόρειον άκρον του ιστορικού λιμένος του Ναυαρίνου. […] Δεν είναι απίθανον το ανάκτορον να περικλείη μεγάλους θησαυρούς. […] Επίσης ευρέθησαν […] 620 πλάκες με επιγραφάς αι οποίαι δεν είναι δυνατόν να αναγνωσθούν διότι η γραφή η οποία εχρησιμοποιήθη είναι άγνωστος [φωτ. πινακίδα Γραμμικής Β από το ανάκτορο].

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ: Ο κόμης Τσιάνο [φωτ. δεξιά] ανεκοίνωσεν […] ότι κατά την συνομιλίαν του με τον φον Ρίμπεντροπ [φωτ. αριστερά] συνεζητήθησαν όλα τα ευρωπαϊκά προβλήματα, ιδιαιτέρως δε τα ενδιαφέροντα την Ιταλίαν και την Γερμανίαν. Οι καλώς πληροφορημένοι ιταλικοί κύκλοι βεβαιούν ότι διεπιστώθη πλήρης ταυτότης αντιλήψεων εφ’ όλων των σημείων.

ΚΟΛΟΜΒΟΣ: […] Προσφάτως εις την Θιονδάδ Τρουχίλλο –τον παλαιόν Αγιον Δομίνικον […]– έγινεν εν μεγάλη πομπή η εκταφή των λειψάνων του Χριστόφορου Κολόμβου.