ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 22-5-1939

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: Ο τελευταίος πόλεμος εκρίθη εις δύο σημεία: εις το γαλλικόν μέτωπον και την Μεσόγειον, είναι δε πολύ πιθανόν εις τα ίδια σημεία να κριθή και ο νέος πόλεμος. Αλλά ενώ κατά το 1914 εχρειάσθησαν ευρείαι επιχειρήσεις διά την εκπόρθησιν των Στενών, σήμερον τα Στενά θα είναι ελεύθερα διά την διέλευσιν των πλοίων της Αγγλίας […].

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ: Κατά πληροφορίας εκ Ρώμης, εις την Συντεχνιακήν Βουλήν κατετέθη νομοσχέδιον το οποίον προβλέπει επέκτασιν των δικαιοδοσιών του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Στρατού. Τη θέσιν ταύτην κατέχει ο στρατηγός Μπαντόλι [φωτ.], ο οποίος  […] καθίσταται τεχνικός σύμβουλος του αρχηγού της Κυβερνήσεως όσον αφορά τον συντονισμόν της αμύνης του Κράτους και των υπερποντίων εδαφών. Τοιουτοτρόπως ο κ. Μουσολίνι, ως αρχηγός της Κυβερνήσεως αναλαμβάνει, βάσει της άνω διατάξεως και την ανωτάτην διοίκησιν του στρατεύματος.

ΔΑΣΗ ΑΙΝΟΥ: […] Απεφασίσθη όπως όλα τα εν Κεφαλληνία δάση, τα οποία ανήκουν ως επί το πλείστον εις φιλανθρωπικά καταστήματα, διαχειρίζωνται και διοικούνται υπό την άμεσον επιτήρησιν του Κράτους.