ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-5-1939

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΤΙΕΝΤΣΙΝ: Ο κ. Πρωθυπουργός ομιλών […] διά την κατάστασιν εις το Τιέν Τσιν [Φ: ναυτικός αποκλεισμός των Βρετανών στην ιαπωνική περιοχή Τιεντσίν στο Πεκίνο] ανέφερεν ότι ο εν Τόκιο πρεσβευτής της Αγγλίας σερ Ρόμπερτ Κραίγκυ συζητεί το ζήτημα με τον υπουργόν των Εξωτερικών της Ιαπωνίας [φωτ.] και υπάρχουν ελπίδες ότι θα λυθή η διαφορά. […] Συγχρόνως επέμεινεν εις το ζήτημα των προσβολών αίτινες εγένοντο εις βάρος των Αγγλων υπηκόων και ανεφέρθη εις τας προηγουμένας του δηλώσεις εις τας οποίας είπεν ότι πρέπει να παύση η κατάστασις αύτη.

ΗΛΕΚΤΡΑ: Η παράστασις της «Ηλέκτρας» εις την ιστορικήν πλατείαν Ραίμερμπεργκ χαρακτηρίζεται από τον γερμανικόν Τύπον ως ιστορικόν γεγονός. […] Η «Εφημερίς της Φρανκφούρτης», […] παρατηρεί ότι η παράστασις δέον να θεωρηθή ως δώρον της σημερινής Ελλάδος εις ανταπόδοσιν τρόπον τινά των όσων γενεαί ολόκληροι Γερμανών σοφών έπραξαν διά την ερμηνείαν και αναβίωσιν των αρχαίων ελληνικών κειμένων.

ΟΓΚΟΛΥΖΙΝΗ: […] το υπουργείον Υγιεινής ανέλαβε δι’ ανακοινώσεώς του την ευθύνην της απαγορεύσεως του ιδιοσκευάσματος «Ογκολυζίνη» διά του οποίου ελέγετο ότι επετυγχάνετο η θεραπεία του καρκίνου.