ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-5-1939

ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ: Συμπληρούνται σήμερον 486 έτη, πλησιάζει σχεδόν ημίσεια χιλιετηρίς, από της αποφράδος 29ης Μαΐου, της πτώσεως του Βυζαντίου [φωτ. Αγία Σοφία]. Η σκέψις του ελληνικού λαού δεν στρέφεται την στιγμήν αυτήν προς την Βασιλίδα με αισθήματα άλλα παρά με βαθείαν ευλάβειαν προς τον ηρωισμόν του τελευταίου των Κωνσταντίνων. Είναι ένας ηρωισμός ο οποίος ίσταται υπεράνω των ανθρωπίνων […].

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Αι κινεζικαί δυνάμεις εις όλα τα πολεμικά μέτωπα προβάλλουν ισχυράν αντίστασιν συνεπεία της οποίας τα ιαπωνικά στρατεύματα αδυνατούν να ενεργήσουν επιχειρήσεις ευρείας εκτάσεως. Συγχρόνως το διάγγελμα του στρατάρχου Τσαγκ Κάι Σεκ, [φωτ.] διανεμηθέν κρυφίως […], έσχεν ως αποτέλεσμα την εξύψωσιν του εθνικού κινεζικού φρονήματος και την έντασιν της δράσεως των ατάκτων […].

ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Κατά πληροφορίας εκ Ρώμης, ο υφυπουργός Στρατιωτικών Παρτάνι, ομιλών περί της στρατιωτικής ισχύος της Ιταλίας, είπεν ότι αύτη συντόμως θα είναι εις θέσιν να τετραπλασιάση την παραγωγήν της πολεμικού υλικού. […] Εβεβαίωσεν επίσης, ότι η εν ειρήνη δύναμις του ιταλικού στρατού φθάνει το εν εκατομμύριον ανδρών.