ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-6-1939

ΕΠΑΝEKΛΟΓΗ ΡΟΥΖΒΕΛΤ: Οι κύκλοι της Γερουσίας οι οποίοι είναι αντίθετοι εις την διά τρίτην φοράν επανεκλογήν του Προέδρου κ. Ρούζβελτ ως Προέδρου της Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώκουν όπως ψηφισθή υπό των νομοθετικών σωμάτων συμπληρωματική διάταξις του ομοσπονδιακού καταστατικού χάρτου, διά της οποίας θα προβλέπεται ότι εν τω μέλλοντι η περίοδος της προεδρικής θητείας θα ορισθή εις εξαετή απαγορευομένης της επανεκλογής του ιδίου προσώπου. […] Η διά τρίτην φοράν επανεκλογή του κ. Ρούζβελτ […] θα παραβιάση μίαν εκ των ιερωτέρων παραδόσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Κατά την περίοδο των εξετάσεων, οι φοιτηταί [στο πανεπιστήμιο του Τολέδο] συγκεντρώνονται κάθε πρωί εις μίαν μεγάλην αίθουσαν όπου επί τρία τέταρτα της ώρας ακούουν διάφορα μουσικά τεμάχια. Η καινοτομία έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΓΕΩΜΗΛΑ: Δι’ αποφάσεως του κ. υφυπουργού της Αγορανομίας από της σήμερον υποχρεούνται όλα τα εστιατόρια και οινομαγειρεία όπως παρασκευάζουν δις της ημέρας ανά εν τουλάχιστον φαγητόν εκ γεωμήλων. […] Ο υφυπουργός της Αγορανομίας προήλθεν εις την λήψιν της ανωτέρω αποφάσεως εκ του γεγονότος ότι η εφετεινή παραγωγή γεωμήλων είναι πολύ μεγάλη […].