ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-6-1939

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ: Κατά τας πληροφορίας των αγγλικών εφημερίδων το Ναυαρχείον εξέδωσε συμπληρωματικάς διαταγάς περί ενισχύσεως των πληρωμάτων του στόλου του Ατλαντικού διά των οποίων η μοίρα αύτη θ’ αποκτήση όλην την εις άνδρας δύναμίν της μέχρι των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Συμφώνως προς τας διαταγάς ταύτας θα συντμηθή η καθοριζομένη ως θερινή περίοδος εις τρόπον ώστε την 1ην Αυγούστου ο στόλος να είναι έτοιμος προς εκτέλεσιν γυμνασίων. Αι διαταγαί αύται κρίνονται υπό των διπλωματικών κύκλων ως ενδεικτικαί φόβου επικινδύνων περιπλοκών δυναμένων να προκαλέσουν οξύτητα ίσως εντός του Αυγούστου.

ΚΡΙΣΗ ΣΟΥΑ ΤΟΟΥ: Καίτοι οι Ιάπωνες εδέχθησαν την 24ην τρέχοντος να επιτρέπουν εις τα αγγλικά σκάφη να εισέρχωνται ελευθέρως εις το Σούα Τόου, ήδη ειδοποίησαν τας αγγλικάς αρχάς ότι δεν θα επιτρέψουν την είσοδον εις τον εν λόγω λιμένα παρά εις εν αγγλικόν σκάφος καθ’ εβδομάδα.

ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΕΝΟΙΚΙΟ: Προσφέρεται προς ενοικίασιν το ακριβώτερον επιπλωμένον διαμέρισμα του κόσμου: το ενοίκιόν του ανέρχεται εις τριάμισυ εκατομμύρια ελληνικών δραχμών ετησίως! Πρόκειται περί ενός διωρόφου διαμερίσματος, το οποίον θεωρείται ως το θαυμασιώτερον του Λονδίνου […].