ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-6-1939

ΟΜΟΝΟΙΑ: Από την πλατείαν της Ομονοίας αφηρέθησαν και πάλιν τα ξύλινα καταφύγια των πεζών. Ηδη εχαράχθησαν με χρώματα λευκά επί της ασφάλτου διαβάσεις πεζών. Αύται θα είναι δοκιμαστικαί μέχρις ότου ευρεθή το καλλίτερον σύστημα ρυθμίσεως της κυκλοφορίας εις την πλατείαν Ομονοίας [φωτ. Ομόνοια, 1932].

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: «Οπως όλοι μας, πιστεύω και εγώ ότι κατά τον Ιούλιον, Αύγουστον και Σεπτέμβριον θα έχωμεν σοβαράν έντασιν της εν Ευρώπη καταστάσεως. […] Θα ήθελα να ήμην εις θέσιν να πείσω τον κ. Χίτλερ περί του γεγονότος ότι το αγγλικόν έθνος και ολόκληρος η αγγλική αυτοκρατορία έφθασεν εις το έσχατον όριον υπομονής. […] Εάν οι εθνικοσοσιαλισταί προβούν και εις νέαν πράξιν βιαιότητος, οδηγούσαν εις πόλεμον, δεν θα επιζητήσωμεν εν τοιαύτη περιπτώσει να παραμείνωμεν ουδέτεροι».

KIΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: […] Εφθασαν σήμερον εκεί εξ Αν. Πρωσσίας τέσσαρες χιλιάδες άνδρες στρατιωτικού παραστήματος, φέροντες όμως πολιτικάς περιβολάς. Επίσης διανεμήθησαν όπλα και πολεμοφόδια εις την αστυνομίαν του Ντάντσιγκ και εις τα εκεί τμήματα των ταγμάτων εφόδου και των ταγμάτων ασφαλείας.