ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-7-1939

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ: [Μιλά ο Τσάμπερλαιν] «Η απογευματινή παρέλασις [φωτ.] ήτο κάτι εντελώς νέον διά την ιστορίαν μας διότι διά πρώτην φοράν αι δυνάμεις της Υπηρεσίας Παθητικής Αεραμύνης ανεγνωρίσθησαν ως το τέταρτον όπλον το οποίον, ομού μετά των άλλων βοηθητικών σωμάτων και παρά το πλευρόν αυτών, ίσταται όπισθεν των τριών μαχίμων όπλων ως εν αναπόσπαστον πλέον τμήμα των δυνάμεων τας οποίας έχομεν οργανώσει διά την προστασίαν της χώρας μας […]».

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ: «Εις πείσμα των Ιαπωνικών προσπαθειών προς επίτευξιν φιλικού διακανονισμού τα μογγολικά στρατεύματα βοηθούμενα υπό σοβιετικών εγένοντο περισσότερον προκλητικά […]. Την 1ην αρξαμένου μηνός Ιουλίου η Ιαπωνία ευρέθη εις την ανάγκην να εξαπολύση γενικήν επίθεσιν όπως αποκρούση τα σοβιετο-μογγολικά στρατεύματα τα εγκατασταθέντα βορείως του ποταμού Χάλμπα».

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ο θίασος του Βασιλικού Θεάτρου της Ελλάδος ανεχώρησε την 9.40 πρωινήν του Σαββάτου εκ Φραγκφούρτης και έφθασεν ενταύθα την 5.30 μ.μ. […] Ο Τύπος του Βερολίνου αφιερώνει μακρά άρθρα διά το Βασιλικόν Θέατρον της Ελλάδος, αναγγέλλει δε την παράστασιν, η οποία θα δοθή σήμερον, ως γεγονός εξαιρετικόν.