ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-7-1939

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Ο κ. Ρούζβελτ [φωτ.: αριστερά], δεχθείς σήμερον εις το Χάιντ Παρκ, όπου διαμένει, τους δημοσιογράφους, εδήλωσε προς αυτούς ότι θα ζητήση παρά των Νομοθετικών Σωμάτων όπως λάβουν εντός της παρούσης συνόδου απόφασιν σχετικήν με τον νόμον περί ουδετερότητος, με αντικειμενικόν σκοπόν να προληφθή η έκρηξις πολέμου. […] Περαιτέρω ο κ. Ρούζβελτ ετόνισεν ότι εξακολουθεί εισέτι να υποστηρίζη την άποψιν του υπουργού των Εξωτερικών κ. Χαλλ, κατά την οποίαν η απαγόρευσις εξαγωγής όπλων η υπάρχουσα εις τον σημερινόν νόμον περί ουδετερότητος πρέπει να αρθή.

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ: Εις το γεύμα των πέντε χιλιάδων προσφύγων προς τιμήν του κ. Πρωθυπουργού εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού παρουσιάσθησαν πολλαί δυσχέρειαι, που […] αντεμετωπίσθησαν με εξαιρετικώς επιτυχείς λύσεις. […] Η διατήρησις του φαγητού έγινεν εις τα αυτοκίνητα ψυγεία της βιομηχανίας ΕΒΓΑ και ετοποθετήθη εις την θέσιν εκάστου των συνδαιτυμόνων ημίσειαν ώραν προ της ενάρξεως του γεύματος.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΣ: Μέγας αριθμός βομβών ερρίφθη «εις τα τυφλά» υπό σοβιετικών βαρέων βομβαρδιστικών παρά την ιαπωνικήν αεροπορικήν βάσιν της μογγολομαντζουριανής μεθορίου […].